Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych,mięsa i przetworów,pieczywa,nabiału, mrożonek.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Witosa 24/26
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3371707 , fax. 018 3371707
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Witosa 24/26 24/26
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 018 3371707, fax. 018 3371707
  REGON: 49007235600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych,mięsa i przetworów,pieczywa,nabiału, mrożonek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, zawartych w sześciu pakietach, do magazynu żywnościowego Domu Pomocy Społecznej w Limanowej , według wyszczególnienia zawartego w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących cały pakiet : Pakiet 1 - Artykuły ogólnospożywcze Pakiet 2 - Pieczywo Pakiet 3 - Nabiał Pakiet 4 - Jaja Pakiet 5 - Mięso i wędliny Pakiet 6 - Ryby i warzywa mrożone
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/powiaty/root_limanowski/podmiotowe/Zamowieni
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach