Przetargi.pl
Dostawa artykułów piekarskich

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6582011 , fax. 012 6581081
 • Data zamieszczenia: 2016-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265 265
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6582011, fax. 012 6581081
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.usdk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów piekarskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów piekarskich 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 15.80.00.00-6 Różne produkty spożywcze 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy - załączniki od nr 3/1 3.4. Szczegółowe wymagania artykułów załączonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą być zgodne, w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie, jakości i odpowiadać niżej wymienionym wymaganiom dotyczącym wytworzenia i transportu zgodnych z: 3.4.1. Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.). 3.4.2. Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz. 1577 ze zm.). 3.4.3. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych ( Dz. U. z dnia 31 lipca 2007r. ). 3.4.4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą ( Dz. U. z dnia 31 lipca 2007r. ). 3.4.5. Rozporządzeniem ( WE ) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. 3.4.6. Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( DZ. U. z 2006r., nr 171, poz. 1225 ) 3.5. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 3.6. Wykonawca przedłoży po podpisaniu umowy wymagane dokumenty z procedur HACCP 3.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Niezmienność cen
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.usdk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach