Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz programu do edycji plików PDF

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz programu do edycji plików PDF
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby projektu Politechnika XXI wieku- Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej- najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa laptopa na potrzeby projektu Mechanika i Budowa Maszyn-kierunek zamawiany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa notebooka na potrzeby projektu Mechanika i Budowa Maszyn-kierunek zamawiany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektu Mechanika i Budowa Maszyn-kierunek zamawiany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla sekretariatu Kanclerza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa programu do edycji plików PDF. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach