Przetargi.pl
Dostawa urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2992041 , fax. 12 4226566
 • Data zamieszczenia: 2016-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Plac Matejki 13 13
  31-157 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2992041, fax. 12 4226566
  REGON: 00027578300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do specyfikacji. 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej: 1) W przypadku gdy Zamawiający określił przedmiot zamówienia wskazując producenta, znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne bądź pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej pod względem funkcjonalnym oraz o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Za równoważny, pod względem funkcjonalnym, technicznym i użytkowym, w stosunku do wskazanych produktów, Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę produkty, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie, a także takie możliwości funkcjonalne i parametry techniczne co zawarte w opisie przedmiotu zamówienia towary o podanych parametrach referencyjnych. 3) Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiejkolwiek części dokumentacji z w postępowaniu pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej warunkach. 3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia : a) oferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, b) okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia : zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji, - nie dotyczy pakietu z oprogramowaniem (pakiet nr 18). 4. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (nie dotyczy pakietu nr : 18) : a) Jako czas reakcji serwisu gwarancyjnego przyjmuje się nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu gwarancyjnego (wskazanego przez Wykonawcę) ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i w miarę możliwości przekazanie zaleceń. b) Maksymalny czas reakcji serwisu gwarancyjnego w przypadku zgłoszenia awarii i/lub usterki wynosi 3 godziny robocze. c) Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych. d) Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu dostarczenia urządzenia u Zamawiającego, z możliwością naprawy u Wykonawcy, jeżeli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. W takiej sytuacji na czas naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane. e) Wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu, ubezpieczenia na czas transportu, ponownego uruchomienia ponosi Wykonawca. f) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterki lub wady w terminie wymaganym przez Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o usterce lub wadzie dostarczonego przedmiot umowy Zamawiającemu, po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia, może zlecić usuniecie usterki lub wady podmiotowi trzeciemu, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Zamawiający zobowiązany jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian itp.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania takich prac. g) W okresie gwarancji dostawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia po maksimum trzeciej naprawie. h) Dostępność serwisu przez 5 dni w tygodniu. i) W przypadku naprawy przedmiotu zamówienia, termin gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy. j) W przypadku wymiany sprzętu na nowy, termin gwarancji biegnie od początku tj. od dnia dostarczenia nowego sprzętu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach