Przetargi.pl
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania znak sprawy: ZP. 2711.42.2016

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2997425, 12 6237480 , fax. 12 6325215
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
  ul. Mazowiecka 21 21
  30-019 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2997425, 12 6237480, fax. 12 6325215
  REGON: 35711718000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uppk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania znak sprawy: ZP. 2711.42.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, których parametry określono w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą: a) być fabrycznie nowe b) spełniać, co najmniej takie parametry jak przedstawione w załączniku nr 1. Zaoferowanie urządzeń o parametrach niższych skutkować będzie odrzuceniem oferty. c) zawierać niezbędny do uruchomienia osprzęt np. kable, itp. d) zostać dostarczone do siedziby głównej UPPK, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, IX piętro, transportem Wykonawcy, w godz. 8.30 -14.30 w dni powszednie od poniedziałku do piątku. 3. Na podstawie umów Business and Services nr U9100053 (MBSA) oraz Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA), których stroną jest Ministerstwo Cyfryzacji, Zamawiający ma możliwość uzyskania korzystniejszych cen przy zamówieniu licencji na oprogramowanie, o których mowa w punkcie III.1 SIWZ. 4. Zamawiający sformułował wymogi dotyczące zapewnienia minimalnej ochrony gwarancyjnej/rękojmi, zaoferowanie przez Wykonawcę dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji/rękojmi stanowić będzie kryterium oceny ofert i umożliwi uzyskanie dodatkowych punktów. Szczegółowy opis sposobu oceny i przyznawania punktacji zawiera punkt XVII SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja udzielona na stacje komputerowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uppk.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach