Przetargi.pl
świadczenie usług pocztowych

Powiat Krakowski ogłasza przetarg

 • Adres: 30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 633 49 06 , fax. 12 6335294
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krakowski
  Al. Słowackiego 20 20
  30-037 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 633 49 06, fax. 12 6335294
  REGON: 35155486700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług pocztowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek o masie wagowej do 50g, 2) świadczenie usług pocztowych w tym powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek o masie wagowej powyżej 50 g, 3) codzienne doręczanie zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) i zwrot do Zamawiającego przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, 4) odbiór przesyłek z budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 do placówek/ki nadawczo-oddawczych/czej Wykonawcy. 2. Szczegółowy wykaz przesyłek znajduje się w załączniku nr 2 do siwz. 3. Podane przez Zamawiającego w formularzu cenowym ilości poszczególnych pozycji przesyłek mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych przesyłek. Zamawiający informuje, że określone ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi zmiany umowy. 4.Przesyłki zagraniczne ujęte w formularzu cenowym kierowane są głównie do krajów Europy, Ameryki Północnej i Australii. 5. Przesyłki nie wyszczególnione w załączniku nr 2 do siwz będą wyceniane dodatkowo zgodnie z cennikiem Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi dostarczania przesyłek w Polsce i za granicami kraju. Zamawiający wymaga aby przesyłki były realizowane na zasadach określonych w niżej wymienionych aktach prawnych: a) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późniejszymi zmianami.), b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004r. Nr 5 poz. 34, z późn. zm.) , d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego( Dz. U. Nr 183,poz 1795 z późn. zm), e) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny( Dz. U. Nr 16 ,poz.93 z późn. zm.,) f) międzynarodowych przepisów pocztowych w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym , g) innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy wydanych na podstawie ustaw i rozporządzeń. 7. Realizacja przedmiotowych usług odbywać się będzie poprzez właściwe przygotowanie przez Zamawiającego przesyłek do nadania oraz sporządzenie zestawienia ilościowego nadanych przesyłek nierejestrowanych oraz zestawienia dla przesyłek rejestrowanych (dokumenty nadawcze). Przedmiotowe zestawienia będą sporządzane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki oraz znak opłaty lub informację o sposobie uiszczenia opłaty za przesyłkę. 8. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie ich do adresata bez ubytku i uszkodzenia. 9. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.). 10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w ramach realizowanych usług druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek, spełniające wymogi określone dla doręczeń wynikające z Kodeksu Postępowania administracyjnego. Wykonawca dopuszcza korzystanie przez Zamawiającego z własnych wzorów druków. 11. Przez odbiór przesyłek pocztowych o którym mowa w pkt 1.4 rozumie się ich odbiór z budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 i dostarczenie do placówek/ki nadawczo-oddawczych/czej Wykonawcy. Wykonawca będzie odbierał przesyłki pocztowe jeden raz dziennie 5 razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 14:00. Wykonawca zobowiązany jest do nadawania przesyłek odebranych z siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 w dniu ich odbioru od Zamawiającego. 12.Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. 13. Wykonawca zobowiązany jest do doręczania przesyłek adresowanych do Zamawiającego lub Starostwa Powiatowego w Krakowie i jego Filii codziennie, w godzinach urzędowania nie później niż do godziny 11. 00. 14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie w placówkach nadawczo-oddawczych przesyłek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiającego, z budynków wymienionych w tabeli nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. Wskazane przez Wykonawcę placówki nadawczo-oddawcze muszą być zlokalizowane w Krakowie- Krowodrzy ( dzielnica V ), Krzeszowicach (miasto), Skawina (miasto) oraz w gminie Zielonki - powiat krakowski . 15. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania przesyłek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia co najmniej w jednej placówce nadawczo-oddawczej Wykonawcy czynnej całą dobę, zlokalizowanej w Krakowie. 16. Wykonawca będzie dostarczał do odpowiedniej lokalizacji Starostwa Powiatowego w Krakowie i jego Filii, zgodnie z adresem nadania przesyłki rejestrowanej, pokwitowane przez adresata zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO) niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia jej doręczenia. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 17. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy. Waga przesyłki określona będzie w stanie zamkniętym przesyłki. 18. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, zgodnie z rozporządzeniem cyt. W pkt 2 lit. d . 19. Zleceniodawca będzie dokonywał rozliczenia z Wykonawcą z tytułu świadczonych usług z dołu tj. w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek, z zastrzeżeniem, iż obliczenie dokonuje się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Zamawiający za okres rozliczeniowy do fakturowania uznaje miesiąc kalendarzowy. 20. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego( Dz. U. Nr 183,poz 1795 z późn. zm), a w sprawach nie uregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny( Dz. U. Nr 16 ,poz.93 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach