Przetargi.pl
SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚLESIN

Gmina Ślesin ogłasza przetarg

 • Adres: 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2704011 , fax. 063 2704198
 • Data zamieszczenia: 2013-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ślesin
  ul. Kleczewska 15 15
  62-561 Ślesin, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2704011, fax. 063 2704198
  REGON: 00053110500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slesin
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚLESIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego, który dzieli się na 2 części: a) Część 1 - sprzedaż energii elektrycznej w planowanej ilości około 1 585 334 kWh (+/- 20%) w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku dla punktów poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia Załączniku Nr 1 do SIWZ. b) Część 2 - sprzedaż energii elektrycznej w planowanej ilości około 766 953 kWh (+/-20%) w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku dla punktów poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający informuje, iż procedura zmiany sprzedawcy dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej jest przeprowadzana po raz kolejny. Aktualnie obowiązująca umowa sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych (płatnicy) jest zawarta na czas określony do dnia 31.12.2013 roku. 3. Sprzedaż energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy - Prawo Energetyczne. 4. Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 5. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną czynną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy - Prawo Energetyczne. 6. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca musi posiadać aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. ENERGA OPERATOR SA, umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Deklarowane w Załączniku nr 1 do SIWZ zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i służy wyłącznie do obliczenia ceny oferty. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: a) Przedmiot zamówienia dzieli się na 2 części - Część 1 i Część 2, które zostały opisane w Rozdziale III ust. 1 oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub więcej części przedmiotowego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umig.slesin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach