Przetargi.pl
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na następujących zadaniach: Rewitalizacja Sanktuarium i Klasztoru na Świętym Krzyżu.

Gmina Bieliny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 413 026 107
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieliny
  ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie, fax. 413 026 107
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na następujących zadaniach: Rewitalizacja Sanktuarium i Klasztoru na Świętym Krzyżu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustawy, Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. Dz.U. poz. 1609, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U.2018.0.2067 oraz innymi aktami normatywnymi regulującymi prowadzenie budowy, dla następującego zakresu robót: a) roboty branży konstrukcyjno – budowlanej, b) roboty branży sanitarnej, c) roboty branży elektrycznej, d) prace konserwatorskie, prace restauratorskie, 2) Udział w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy. 3) Dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz umową z wykonawcą robót budowlanych i ewentualnymi umowami z podwykonawcami. 4) Kontroli wykonawcy robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej – wykonawczej, 5) Czuwanie nad realizacją harmonogramu, i informowanie zamawiającego o niezgodności robót budowlanych z harmonogramem. 6) Dokonywania odbiorów technicznych w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, 7) W ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków kontrolowanie robót budowlanych i stwierdzanie ich prawidłowości lub ich wstrzymanie, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 8) Dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, 9) Nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 10) Sprawdzenia prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych. 11) Obecność na budowie co najmniej 3 razy w tygodniu i dokumentowanie swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót które zostały przez niego sprawdzone oraz wpisem w zeszycie w siedzibie Zamawiającego. Częstotliwość wizyty na budowie inspektora nadzoru robót sanitarnych lub elektrycznych w ciągu tygodnia (każda z wizyt na budowie musi odbywać się w innym dniu). 12) Sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania. 13) Sprawdzenie kosztorysu różnicowego, powykonawczego po zakończeniu robót i dokumentacji powykonawczej faktycznie wykonanych robót. 14) Stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego. 15) Współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót. 16) Na zakończenie inwestycji wymagane jest opracowanie operatu z zakresu nadzoru nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi, opracowanie i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zakończenia budowy i rozliczenia inwestycji. 17) Innych czynności nie wymienionych powyżej, a zleconych przez Zamawiającego oraz określone w projekcie umowy (zał. nr 4).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ (w formie niepieniężnej), 2). dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, zgodnie z opisem w rozdz. XVI pkt 1 ppkt 11, 12) SIWZ albo wskazanie w formularzu ofertowym dostępności odpowiedniego dokumentu w formie elektronicznej pod adresem internetowym, zgodnie z pkt 4 Formularza ofertowego. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3). zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma – oryginał; 4). pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach