Przetargi.pl
„Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gnojno”

Gmina Gnojno ogłasza przetarg

 • Adres: 28-114 Gnojno, Gnojno
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413532038 , fax. 413532038
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gnojno
  Gnojno 145
  28-114 Gnojno, woj. świętokrzyskie
  tel. 413532038, fax. 413532038
  REGON: 29101006200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminy.com.pl/gnojno/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gnojno”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gnojno W odniesieniu do zagospodarowania odpadów - wykonawca zobowiązany jest zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1399 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Odpady zmieszane (20 03 01) mogą być transportowane tylko i wyłącznie do instalacji wymienionych w uchwale Nr XXI/361/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 Przedmiot zamówienie obejmuje: 1) wywóz i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych (zbiórka w systemie pojemników); 2) odbiór odpadów segregowanych z gospodarstw domowych/zbiórka w systemie worków/ z wykorzystaniem worków na selektywną zbiórkę dostarczanych przez wykonawcę sukcesywnie; 3) obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK znajdującego się w miejscowości Gnojno; 4) transport odpadów; 5) odbiór przedmiotów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczny, odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów niepodlegające obowiązkowi zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym – „wystawka” nie rzadziej niż 2 razy w roku Przedmiot zamówienia nie obejmuje: Dostarczania do gospodarstw domowych pojemników na odpady zmieszane. Wykonawca winien umożliwić właścicielom nieruchomości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego. Informacja dodatkowa - w przedmiocie pojemników i worków do zbiórki odpadów Liczba pojemników o pojemności 120 litrów na odpady zmieszane o kodzie 20 03 01 – musi uwzględniać podaną przez Zamawiającego liczbę nieruchomości na terenie Gminy (ok. 1200 sztuk) Liczba worków na odpady zbierane selektywnie z gospodarstw domowych z terenu gminy musi uwzględniać podaną przez Zamawiającego liczbę nieruchomości na terenie gminy oraz obowiązujący na terenie gminy sposób selektywnego zbierania odpadów Zamawiający informuje, że dane dotyczące nieruchomości oparte są na wielkościach szacunkowych, w przypadku zmiany liczby mieszkańców i gospodarstw domowych system zbierania odpadów wymagać będzie zwiększenia ilości worków oraz pojemników. Informacja dodatkowa: Sposób prowadzenia zbiórki odpadów: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie się odbywać w systemie workowym. Do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych na nieruchomości zamieszkałej służą spełniające normy techniczne worki o pojemności 120 l w następującej kolorystyce: a) kolor niebieski (opatrzone napisem „Papier”) – odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury kod 20 01 01 b) kolor zielony (opatrzone napisem „Szkło”) – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, kod. 20 01 02; Odpady ze szkła zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,. Szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach kolory białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne” a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe” c) kolor żółty (opatrzone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”) - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, d) kolor brązowy (opatrzone napisem „Bio”) - odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod 20 03 01 na terenie nieruchomości zamieszkałej służą spełniające normy techniczne pojemniki wolnostojące o pojemności minimum 120 l. Pojemniki powinny być wyposażone w kółka oraz szczelnie zamykaną klapę. Rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości określa w sposób szczegółowy rozdział 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno UCHWAŁA NR XV/102/16 RADY GMINY GNOJNO z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno Informacja dodatkowa: Częstotliwość wywozu: Częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie –nie rzadziej niż raz w miesiącu, z tym zastrzeżeniem że wykluczony jest jednoczesny wywóz odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów niepodlegające obowiązkowi zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym (kod 17 01 07 lub 20 03 99) – zbiórka na zasadzie „wystawki” nie rzadziej niż 2 razy w roku Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z obszaru nieruchomości reguluje Rozdział 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno Akty prawa miejscowego związane z przedmiotem zamówienia: W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca związany jest zapisami następujących aktów prawa miejscowego: 1) uchwała Nr XXI/361/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018, ze zm.; Uchwała Nr IV/62/19 sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022” 2) UCHWAŁA NR XV/102/16 RADY GMINY GNOJNO z dnia 16.06.2016 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno. 3) UCHWAŁA NR XXVIII/186/13 RADY GMINY GNOJNO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Sposób postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji właściwej dla regionu 5 zgodnie z uchwałą Nr XXI/361/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018. Przez instalację właściwą rozumie się: Regionalną instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub instalację zastępczą (RIPOK zastępczy) – dla odpadów zmieszanych W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, zobowiązany jest do ich przekazania do instalacji zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w Rozdziale 2 (Hierarchia sposobów postępowania z odpadami) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY, liczba mieszkańców Na terenie gminy Gnojno jest: - 1188 gospodarstw domowych, - 4473 osoby zameldowane na stałe - 50 osób zameldowanych czasowo powyżej 3 miesięcy. Liczba ludności ma charakter stały, z tym zastrzeżeniem, że w okresie wakacyjnym występują przypadki zamieszkiwania sezonowego na terenie Gminy Gnojno INFORMACJA O SIECI DRÓG długość drogi wojewódzkiej - 9,3 km dróg powiatowych - 55,6 km dróg gminnych - 57,6 km Ograniczenia w tonażu dotyczą dróg: - Gnojno-Piaski - Poręba przez wieś - Gnojno-Poręba - Raczyce – Jarząbki - Jarząbki - Raczyce - Gorzakiew przez wieś - Skadla Wola Zofiowska Wykonawca zobowiązany jest dokonać objazdu gminy i zapoznać się z warunkami odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości oraz istniejącymi ograniczeniami DMC. Ilość nieruchomości w poszczególnych sołectwach Gminy Gnojno z utrudnionym dojazdem: Jarząbki - 5 Gorzakiew - 4 Balice - 4 Falki - 2 Raczyce - 5 Wola Bokrzycka - 4 Grabki Małe - 2 Ilość odebranych odpadów komunalnych (selektywne i zmieszane). W okresie od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2017r. Odpady komunalne 2018r. I półrocze 2019r. - niesegregowane 269 Mg 120Mg* - segregowane 161 Mg 70 Mg* *prognoza Obowiązki stron przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia 1) W terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych z których wykonywany będzie odbiór odpadów komunalnych. W przypadku zmian (zmniejszenia lub zwiększenia) w wykazie, o którym mowa powyżej, Zamawiający każdorazowo będzie informował wykonawcę w formie pisemnej. 2) Wykonawca ma obowiązek ustalić czy nieruchomości wyposażone są w worki i pojemniki niezbędne do gromadzenia odpadów przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. 3) W przypadku przekazania pojemników i worków przez Wykonawcę, Wykonawca winien posiadać potwierdzenie ich odbioru przez właściciela nieruchomości. 4) Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza harmonogramy odbioru, który dostarczy właścicielom nieruchomości w formie wydruków. Zamawiający i Wykonawca opublikują na swoich stronach internetowej harmonogram i każdą zmianę do harmonogramu. 5) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak również odpadów segregowanych wystawionych przed każdą nieruchomością. 6) Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami prawa miejscowego wymienionymi w rozdziale 4. 7) Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00. 8) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. 9) Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu raz na kwartał sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwianiu odpadów. Ilość odpadów wina być podana w Mg (tonach). Wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów – zmieszane, zielone, segregowane oraz miejsce unieszkodliwiania wraz z dokumentem potwierdzającym przyjęcie do instalacji. Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do końca miesiąca następującego po każdym kwartale. 10) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 11) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z fakturą następujących dokumentów za miesiąc rozliczeniowy: a) potwierdzeń ilości odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych; b) dowodów przyjęcia poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych przez uprawnionego przedsiębiorcę wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (karta przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami). c) wydruki wagowe potwierdzające ilość odpadów poddanych odzyskowi/recyklingowi/unieszkodliwieniu; d) raportów miesięcznych zawierających informację o ilości i rodzaju odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy. 12) Wykonawca jest zobowiązany do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości posegregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej, sporządzenia pisemnej notatki oraz niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Gminy. Zamawiający razem z Wykonawcą spisują protokół o uznaniu nieprawidłowo posegregowanych odpadów jako zmieszane odpady komunalne. 13) Usługa obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych (w szczególności zimą oraz w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu, ograniczenia tonażu na drogach) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o utrudnionej lokalizacji. Uwaga! Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowcy w zakresie odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gnojno Sposób dokumentowania zatrudnienia osób określone zostały we wzorze umowy załącznik nr 9 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90510000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.700,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: a) wpis do rejestru działalności regulowanej Gminy Gnojno, b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach c) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, d) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów (recykling, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych) jeśli wykonawca zadeklarował przetwarzania odpadów we własnej instalacji lub e) umowę lub promesę potwierdzającą gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie przetwarzania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i uchwałą Nr XXI/361/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012r. (z późn. zm.) Uwaga: Uznanie decyzji wydanych w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,o odpadach”, (Dz.U.2010.185.1243 ze zm) odbywa się z zachowaniem Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku ,,o odpadach”, (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013r. poz.21) - Rozdział 2 Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa do oferty zobowiązanie podmiotu na załączniku nr 5 do siwz. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert) składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia na załączniku nr 4 do siwz. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania norm emisji spalin zobowiązany jest do dołączenia do oferty kopie kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających spełnianie norm emisji spalin.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach