Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych i biurowych oraz zabawek w 2019 i 2020 r. do stacji wsparcia realizowana w ramach projektu pn.: ”Bielińskie stacje wsparcia” z możliwością składania ofert częściowych

Gmina Bieliny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 413 026 107
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieliny
  ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie, fax. 413 026 107
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieliny.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych i biurowych oraz zabawek w 2019 i 2020 r. do stacji wsparcia realizowana w ramach projektu pn.: ”Bielińskie stacje wsparcia” z możliwością składania ofert częściowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych i biurowych oraz zabawek w 2019 i 2020 r. do stacji wsparcia realizowana w ramach projektu pn.: ”Bielińskie stacje wsparcia” z możliwością składania ofert częściowych. 2. W ramach zadania należy dostarczyć Zamawiającemu materiały wymienione w załączniku nr 1 transportem Wykonawcy (wliczonym w cenę dostarczanych materiałów). Dostawa musi odbywać się w godzinach pracy Urzędu Gminy Bieliny po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym (kierownikiem projektu) godziny dostawy. Materiały należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Gminy w Bielinach do pokoju nr 14. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj i orientacyjną ilość materiałów i zabawek określa załącznik nr 1 do siwz. a) Zamówienie, o którym mowa w załączniku nr 1 jest zamówieniem szacunkowym, a faktyczna ilość dostaw wyniknie z faktycznego zużycia i zapotrzebowania. b) Zamawiający zastrzega, iż ilość materiałów podana w załączniku nr 1 jest ilością orientacyjną, służącą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w Załączniku nr 1. c) Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczone artykuły biurowe i plastyczne - minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego. d) Dostawca dostarczy zamówiony towar swoim transportem (wliczonym w cenę materiałów) do siedziby Zamawiającego w terminie wskazanym w formularzu ofertowym nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od każdego zgłoszenia zapotrzebowania na materiały - czas reakcji wykonania zamówienia od każdego zgłoszenia zapotrzebowania na materiały liczony w dniach kalendarzowych. Jednocześnie zamawiający dopuszcza skrócenie czasu reakcji wykonania zamówienia od każdego zgłoszenia zapotrzebowania na materiały. Czas reakcji wykonania zamówienia od każdego zgłoszenia zapotrzebowania na materiały stanowi kryterium oceny ofert opisanym w rozdziale XX siwz pkt. 2 lit. b). Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w formularzu ofertowym podać czas reakcji wykonania zamówienia w dniach kalendarzowych. e) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone materiały są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w siwz – Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt dnia następnego po dostawie. f) Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających z bieżącego zużycia. Zamówienia będą zgłaszane za pośrednictwem e-maila. g) Rozliczenie dostaw odbywać się będzie sukcesywnie. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę po każdej dostawie zamówionych materiałów. h) Terminy realizacji poszczególnych dostaw będą każdorazowo ustalone z Zamawiającym, przy czym nie będą one przekraczać ilości dni wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. i) Ceny jednostkowe zaoferowane przez oferenta, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulegają zmianie przez cały okres realizacji dostaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, albo wskazanie w formularzu ofertowym dostępności odpowiedniego dokumentu w formie elektronicznej pod adresem internetowym, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach