Przetargi.pl
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”

Gmina Kielce ogłasza przetarg

 • Adres: 25-303 Kielce, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3676146 , fax. 41 3676141
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kielce
  Rynek 1
  25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3676146, fax. 41 3676141
  REGON: 29100934300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 następujące części: Część I – pomoce dydaktyczne – sprzęt elektryczny: np. wyłącznik różnicowo-prądowy, mierniki, wkrętaki, lutownice, transformatory, silniki; Część II – pomoce dydaktyczne – sprzęt mechaniczny: np. mierniki, silniki, sterowniki, zestawy panelowe, stanowiska dydaktyczne; Część III – pomoce dydaktyczne – sprzęt fotograficzny: np. aparaty, obiektywy, lampy błyskowe, stabilizator, statyw; Część IV – pomoce dydaktyczne – sprzęt komputerowy: np. laptopy, proofery, drukarki 3D, skaner 3D, projektor, wizualizer Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Załączniki nr 4.1 - 4.4 do SIWZ. Sposób realizacji zamówienia, warunki rozliczenia - określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiot dostawy ma zostać dostarczony do 6 szkół zawodowych na terenie miasta Kielce, tj. Zespołu Szkół Elektrycznych ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Generała Władysława Sikorskiego ul. Jagiellońska 32, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Al. Legionów 4, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Mikołaja Kopernika 8, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” albo wskazanie w ofercie dostępności odpowiedniego dokumentu w formie elektronicznej pod adresem internetowym. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; Propozycja treści oświadczenia zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne wraz z informacją z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach