Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 3674280 , fax. (041) 36 74 071
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  ul. Artwińskiego 3
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 3674280, fax. (041) 36 74 071
  REGON: 12632330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkol.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach . Pakiet nr. 1- Wyposażenie do elektrokoagulacji. – Blok Operacyjny - Pakiet nr. 2 –Szew syntetyczny niewchłanialny, monofilament do szycia skóry. – Blok Operacyjny Pakiet nr. 3 –Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony powlekany, okres podtrzymywania tkankowego 10-14 dni , okres całkowitego wchłonięcia masy szwu do 42 dni. – Blok Operacyjny Pakiet nr. 4-Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament o okresie podtrzymywania tkankowego 3-4 tygodnie, okres wchłaniania 90-120 dni - Blok Operacyjny Pakiet nr.5 – Jednorazowe niesterylne podkłady medyczne - Blok Operacyjny Pakiet nr. 6 – Ubrania operacyjne jednorazowe – Blok Operacyjny Pakiet nr. 7- Jednorazowe sukienki operacyjne – Blok Operacyjny Pakiet nr.8 – Jednorazowe ogrzewające koce dla pacjenta – Blok Operacyjny Pakiet nr.9 – Naczynia sanitarne działy Ś.C.O. Pakiet nr. 10 - Wkład do wstrzykiwacza kontrastu.- Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Druk Oferta. 2.Formularz cenowy oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Ewentualne pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach