Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica

Gmina Bliżyn ogłasza przetarg

 • Adres: 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 541 172 , fax. 412 541 236
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bliżyn
  ul. Kościuszki
  26-120 Bliżyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 541 172, fax. 412 541 236
  REGON: 29100998100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugblizyn.bip.doc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica zgodnie z pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 210-2016 z dn. 29.08.2016r. Zamówienie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków oraz na terenie byłego Zakładu Farb i Lakierów - Polifarb. W ramach przedmiotu zamówienia w szczególności należy wykonać: grawitacyjne kanały z rur PCV Ø160 i Ø200 o łącznej długości l = 1653m, w tym sieć o długości 1534,5 m, przyłącza 26 szt. o długości 118,5m. Realizacja poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych nastąpi po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych do wykonania może ulec zmianie. W ramach zadania wykonane zostaną przejścia w drodze powiatowej i gminnej oraz w drogach wewnętrznych na terenie po byłym Zakładzie Farb i Lakierów - Polifarb. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 26000,00 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł. i 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenia zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach