Przetargi.pl
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia przez Wojewodę Opolskiego odszkodowania za nieruchomości nabyte pod: inwestycje drogowe w trybie ustawy Dz U z 2008 r. nr 193, poz. 1194 ze zm.; inwestycje przeciwpowodziowe w trybie ustawy Dz U nr 143, poz. 963 ze zm. oraz inwestycje kolejowe w trybie ustawy Dz U z 2007 r. nr 16, poz. 94 ze zm. - w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4524690
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4524690
  REGON: 00051432500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opole.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia przez Wojewodę Opolskiego odszkodowania za nieruchomości nabyte pod: inwestycje drogowe w trybie ustawy Dz U z 2008 r. nr 193, poz. 1194 ze zm.; inwestycje przeciwpowodziowe w trybie ustawy Dz U nr 143, poz. 963 ze zm. oraz inwestycje kolejowe w trybie ustawy Dz U z 2007 r. nr 16, poz. 94 ze zm. - w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia przez Wojewodę Opolskiego odszkodowania za nieruchomości nabyte pod: inwestycje drogowe w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz U z 2008 r. nr 193, poz. 1194 ze zm.); inwestycje przeciwpowodziowe w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz U nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz inwestycje kolejowe w trybie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz U z 2007 r. nr 16, poz. 94 ze zm.) w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych - zgodnie z zasadami i wykazem nieruchomości okreslonymi w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.opole.uw.gov.pl/?menu_id=332
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach