Przetargi.pl
Budowa kompleksu sportowego w Prudniku

Gmina Prudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4066200 , fax. 077 4066228
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prudnik
  ul. Kościuszki 3 3
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 077 4066200, fax. 077 4066228
  REGON: 00052652900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prudnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa w Prudniku przy ul. Podgórnej kompleksu sportowego składającego się z krytej pływalni, hali sportowej i zaplecza, zlokalizowanego miedzy oboma halami wraz z: - wewnętrznymi instalacjami: wentylacji mechanicznej, uzdatniania wody basenowej, c.o., wod-kan, elektrycznymi, teletechnicznymi, - budową instalacji zewnętrznych oraz przyłączy: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowych, ciepłowniczych, energetycznych, - ukształtowanie teren, układem komunikacji wewnętrznej z parkingiem, małą architekturą. 2. Wykonanie zadania obejmuje również: - organizację i zagospodarowanie placu budowy, - obsługę geodezyjna prowadzonych robót, - wykonanie dokumentacji powykonawczej z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności i innymi dokumentami dopuszczającymi do stosowania na zastosowane materiały i urządzenia wraz z ich wykazem, - przygotowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń ora linii technologicznych zamontowanych na obiekcie czy też wbudowanych w obiekt, a także przeszkolenie w tym zakresie użytkownika w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, - wykonanie charakterystyki energetycznej, - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenie obiektu w gaśnice i oznakowanie pożarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami, - wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, - przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Projekt budowlany, 2) Projekt wykonawczy, 3) Rysunki uzupełniające, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 5) Przedmiar robót pdf
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.prudnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach