Przetargi.pl
Wynajem ośrodka kolonijnego wraz z wyżywieniem na zorganizowanie kolonii letnich na terenie Gór Sowich dla 135 uczestników - 3 jednotygodniowe turnusy po 45 uczestników każdy

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4190359 , fax. 077 4104841
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3 3
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 077 4190359, fax. 077 4104841
  REGON: 00052451300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem ośrodka kolonijnego wraz z wyżywieniem na zorganizowanie kolonii letnich na terenie Gór Sowich dla 135 uczestników - 3 jednotygodniowe turnusy po 45 uczestników każdy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe - 55270000-3. Przedmiot zamówienia obejmuje wynajem ośrodka na zorganizowanie kolonii letnich na terenie Gór Sowich, w okresie od 14 lipca do 4 sierpnia 2013 r., dla 135 dzieci - 3 turnusy jednotygodniowe, po 45 osób każdy. Przedmiot zamówienia obejmuje: zakwaterowanie w obiekcie spełniającym warunki bezpieczeństwa - obiekt, w którym mają być zorganizowane kolonie, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, całodzienne wyżywienie pełnokaloryczne (trzy posiłki główne + podwieczorek), opiekę medyczną i pielęgniarską, korzystanie z pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w ośrodku oraz terenów sportowo - rekreacyjnych, zorganizowanie dwa razy w turnusie ogniska z pieczeniem kiełbasek, zorganizowanie dwóch dyskotek podczas każdego turnusu, zapewnienie górskiego przewodnika turystycznego - 1 raz w każdym turnusie (trasa wycieczki do uzgodnienia z kierownikiem każdego turnusu), parking dla autobusu, zakwaterowanie i wyżywienie 6 osób w każdym turnusie t.j.: czterech osób kadry pedagogicznej (3 wychowawców + kierownik), jednej osoby reprezentującej Zamawiającego, jednego kierowcy autobusu. Zamawiający przed rozstrzygnięciem postępowania zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w zaoferowanym obiekcie, celem oceny zgodności oferty Wykonawcy z wymaganiami treści siwz. Ośrodek, w którym będą zorganizowane kolonie winien być oddalony od głównych dróg, ogrodzony, z całodobowym dozorem oraz zagospodarowany z możliwością organizowania zajęć na świeżym powietrzu np.: boisko, plac zabaw, miejsce na ognisko, grill itp. Koloniści winni być zakwaterowani w budynku murowanym, w pokojach z węzłem sanitarnym i standardowym wyposażeniem. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ogrzewanie ośrodka w przypadku niskich temperatur. Wykonawca zapewni bezpłatne korzystanie z bazy świetlicowo - rekreacyjnej znajdującej się na terenie ośrodka (np. świetlica z telewizorem, sala sportowa, stół do tenisa stołowego lub inne). Stołówka winna znajdować się na terenie ośrodka, posiłki muszą być pełnokaloryczne, urozmaicone; w pierwszym dniu obiad, w dniu wyjazdu - śniadanie oraz na drogę suchy prowiant i napoje. Uczestnicy kolonii muszą mieć stały dostęp do napojów (woda mineralna, soki, kompoty itp.) oraz pieczywa z masłem i dżemem. Ośrodek winien dysponować oddzielną salą na organizację zajęć, spotkań lub dyskotek. Na 30 dni przed rozpoczęciem I turnusu, Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie spełniać muszą organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997r., Nr 12, poz. 67 z późn. zm)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 552700003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.namyslow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach