Przetargi.pl
Ekspertyza przyrodnicza dotycząca rozpoznania występowania i ustalenia stanu ochrony siedliska 3260 - nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH 160007

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-512 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 45 26 230 , fax. 77 45 26 231
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Obrońców Stalingradu 66 66
  45-512 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 26 230, fax. 77 45 26 231
  REGON: 16022131700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://opole.rdos.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ekspertyza przyrodnicza dotycząca rozpoznania występowania i ustalenia stanu ochrony siedliska 3260 - nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH 160007
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w formie opracowania pn. Ekspertyza przyrodnicza dotycząca rozpoznania występowania i ustalenia stanu ochrony siedliska 3260 - nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH 160007. Zamówienie obejmuje swym zakresem realizację następujących zadań: 1.przeprowadzenie badań terenowych polegających na poszukiwaniu i inwentaryzacji płatów (stanowisk) siedliska 3260 w granicach obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH 160007; 2. dokonanie przeglądu publikacji naukowych oraz materiałów o charakterze archiwalnym (w tym danych historycznych) dotyczących występowania siedliska 3260 w granicach obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH 160007; 3. w przypadku stwierdzenia braku występowania siedliska 3260 określenie czy siedlisko występowało w granicach obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH 160007 po 2009 roku; 4. dokonanie oceny znaczenia obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH 160007 dla siedliska 3260 zgodnie z Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000, wersja 2012.1 (GDOŚ 2012) dostępną na stronie www.gdos.gov.pl; 5. w przypadku przyznania oceny D przeanalizowanie, czy znaczenia obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH 160007 dla siedliska 3260 mogło zmaleć po 2009 roku i czy istnieją możliwości przywrócenia poprzedniego znaczenia; 6. w przypadku przyznania oceny A, B lub C określenie dla każdego płatu siedliska 3260 (stanowiska) stanu ochrony, zagrożeń, celów ochrony oraz działań ochronnych; 7. ocena stanu ochrony, o której mowa w pkt 6, zostanie wykonana zgodnie z metodyką opracowaną na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Mróz W. 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa. Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis., str. 204-217.) dostępną na stronie www.gios.gov.pl w oparciu o ocenę stanu parametrów, wskaźników określonych w ww. metodyce; 8. w przypadku stwierdzenia występowania siedliska 3260 sporządzenie wektorowej warstwy informacyjnej zgodnie ze Standardem danych GIS w ochronie przyrody wersja 3.03.01, zwanej dalej bazą danych; 9.sporządzenie części opisowej w formie opracowania, zawierającego następujące elementy: 1) wstęp i metodykę badań; 2) przedstawienie przeglądu publikacji naukowych i danych o charakterze archiwalnym, o którym mowa w pkt. 2; 3) przedstawienie wyników inwentaryzacji, o której mowa w pkt. 1; 4) przedstawienie metodyki oceny stanu ochrony (jeżeli spełnione zostały warunki do jej przeprowadzenia) zawierającej tabelaryczne zestawienie zastosowanych parametrów i wskaźników wraz z ich waloryzacją; 5) przedstawienie, w formie tabelarycznej, oceny stanu ochrony, oddzielnie dla każdego z płatów siedliska 3260, przy czym w tabeli należy podać zmierzone wartości wskaźników/parametrów, przyznaną na ich podstawie ocenę stanu wskaźnika/parametru oraz ocenę ogólną stanu ochrony stanowiska; 6) przedstawienie zidentyfikowanych zagrożeń, oddzielnie dla każdego z płatów siedliska 3260, w formie wykazu uwzględniającego terminologię zgodną ze Standardem danych GIS w ochronie przyrody wersja 3.03.01, wraz z ich rozszerzonym opisem; 7) przedstawienie celów ochrony określonych zbiorczo dla wszystkich płatów (stanowisk) siedliska 3260; 8) przedstawienie oddzielnie dla każdego płatów siedliska, propozycji działań ochronnych, których konieczność wdrożenia wynikać będzie ze zidentyfikowanych zagrożeń; 9) podsumowanie informacji dotyczących siedliska 3260 w granicach obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH 160007, ze szczególnym uwzględnieniem wyników analizy o której mowa w pkt 3 i pkt 5; 10) wnioski końcowe odnośnie zasadności utrzymania statusu przedmiotu ochrony dla siedliska 3260 w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH 160007. 10. dostarczenie opracowania Zamawiającemu. Forma opracowania przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia należy wykonać w języku polskim. 2) Bazę danych należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach na płytach CD lub DVD w trwałym opakowaniu (indywidualnym standardowym pudełku) opisanym w sposób trwały na froncie opakowania oraz bezpośrednio na płycie. 3) Opracowanie należy dostarczyć w wersji papierowej (wydruk spięty w sposób trwały oraz czytelnie opisany) w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej - formie edytowalnego pliku tekstowego na płycie CD lub DVD w trwałym opakowaniu (indywidualnym standardowym pudełku) opisanym w sposób trwały na froncie opakowania oraz bezpośrednio na płycie również w dwóch egzemplarzach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://opole.rdos.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną