Przetargi.pl
Rozbudowa świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny - I etap

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4080513, 4080553 , fax. (077) 4080553
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
  ul. Kolejowa 15 15
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. (077) 4080513, 4080553, fax. (077) 4080553
  REGON: 00051736400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny - I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy podstawowych robót (ujęty w przedmiarze część A): wykonanie stanu zerowego : roboty ziemne, fundamenty, ściany podziemia, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne fundamentów i ścian podziemia, wykonanie podkładu betonowego, wykonanie instalacji w części podposadzkowej; budowa przyłącza kanalizacji deszczowej ;budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ; budowa przyłącza wodociągowego; roboty wykończeniowe związane z pokryciem dachowym. Dostawa materiałów niezbędnych do realizacji robót wykonywanych w ramach szkoleń zawodowych osób bezrobotnych w zakresie stanu surowego zamkniętego, docieplenia ścian zewnętrznych, robót tynkarskich ścian wewnętrznych, oraz wykonania instalacji elektrycznej bez osprzętu. Szczegółowy zakres ujęty jest w przedmiarze robót (część B) wg którego należy sporządzić stosowną ofertę na dostawę materiałów budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nysa.pl; www.bip.nysa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach