Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych gminy

Gmina Prudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4066200 , fax. 077 4066228
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prudnik
  ul. Kościuszki 3 3
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 077 4066200, fax. 077 4066228
  REGON: 00052652900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prudnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych gminy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, na potrzeby zasilania budynków biurowych, remiz OSP oraz pozostałych obiektów Gminy Prudnik i jednostek organizacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Prudnik. 1) Lokalizacja dostawy: - dostawa energii elektrycznej do 84 punktów zasilania oświetlenia ulicznego rozmieszczonych na terenie gminy Prudnik (ilość pkt. zasilania oświetlenia w marcu 2013 roku - 84 pkt., ilość ta w okresie związania umową może się zwiększyć o ok. 10 %), - dostawa energii elektrycznej do 3 budynków biurowych i 7 remiz OSP na terenie gminy Prudnik, - dostawa energii do 2 punktów zasilania monitoringu miejskiego, oświetlenia studni ul. Sobieskiego, fontanny ul. Rynek 22, Park Miejski ul. Parkowa, pompy wodnej źródełka Park Miejski, budynku w trakcie budowy w Prudniku Pl. Wolności 6 oraz przepompowni wody przy ul. Reja, - dostawa energii elektrycznej do budynków biurowych jednostek organizacyjnych gminy: Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2, Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku, Zespołu Szkół w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego 2, Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 w Prudniku, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku wraz z filią schroniska w Wieszczynie, węzła cieplnego przy ul. Dąbrowskiego 26 w Prudniku oraz obiektów i kompleksów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji rozmieszczonych na terenie gminy Prudnik. Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej wraz z danymi technicznymi przedstawia załącznik nr 7 do siwz. 2) Rodzaj dostawy: dostawa sekwencyjna (codzienna) energii elektrycznej w czasie zmiennym od zmierzchu do świtu do 84 punktów zasilania oświetlenia ulicznego oraz dostawa energii elektrycznej do 40 punktów poboru energii - budynków biurowych, remiz OSP oraz pozostałych obiektów Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych gminy. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: szacunkowa ilość dostarczonej energii ( +/- 20% ) w okresie dostawy - 1 336 000 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.prudnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach