Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2013÷2015

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 00052450700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kedzierzynkozle.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2013÷2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zadania składa się: 1. Usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym. 2. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów w pasie drogowym. 3. Sadzenie drzew i krzewów w pasie drogowym. Szczegółowy zakres zadania znajduje się w tabelach zamieszczonych w SIWZ W ramach niniejszego Zamówienia Wykonawca: a) Dokona organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac w czasie ich trwania powodujące jak najmniejsze utrudnienia dla użytkowników dróg gminnych. b) Wykona składowanie i wywóz karpin, gałęzi, trocin itp. na składowisko odpadów łącznie z poniesieniem kosztów ich zdeponowania. c) Dostarczy ziemię, zasypie, ubije i wyrówna doły po karczowaniu. d) Uzyska zezwolenie na ewentualne wyłączenie zasilania energetycznego sieci znajdującej się w obrębie wykonywanych robót. e) Przerzuci sprzęt z bazy na miejsce prowadzenia prac. f) Będzie uczestniczył w przeglądach stanu drzew i krzewów z przedstawicielem Zamawiającego, na każde jego żądanie. g) Uporządkuje teren po zakończeniu prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7 000.00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: C2 - cięcie sanitarne i techniczne drzewa
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kedzierzynkozle.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach