Przetargi.pl
Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji

Opolskie Centrum Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 43 44 000 , fax. 77 43 44 004
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rehabilitacji
  ul. Wyzwolenia 11 11
  48-317 Korfantów, woj. opolskie
  tel. 77 43 44 000, fax. 77 43 44 004
  REGON: 00065453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ocr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Urządzenie UGUL z osprzętem- 4 szt. Stół rehabilitacyjny - 16 szt. Zestaw pełny - osprzęt do kabiny UGUL - 10 szt. Podnośnik jezdny dla pacjentów hydrauliczny - 1 szt. Poduszka sensomotoryczna - 10 szt. Stół pionizacyjny - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ocr
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach