Przetargi.pl
Usługa sukcesywnego wykonywania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości przejętych pod inwestycje infrastrukturalne: drogowe i przeciwpowodziowe

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4524690
 • Data zamieszczenia: 2016-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4524690
  REGON: 00051432500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opole.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sukcesywnego wykonywania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości przejętych pod inwestycje infrastrukturalne: drogowe i przeciwpowodziowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polegająca na sukcesywnym wykonywaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb ustalenia przez Wojewodę Opolskiego odszkodowania za nieruchomości przejęte pod: inwestycje drogowe w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz U z 2015 r. poz. 2031) oraz inwestycje przeciwpowodziowe w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz U z 2015r., poz. 966 ze zm.); w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych. Zamawiający gwarantuje zlecenie wykonania 294 operatów szacunkowych, a w ramach prawa opcji przewiduje możliwość zlecenia wykonania kolejnych 126 operatów szacunkowych. Każdy operat będzie zawierać wycenę tylko jednej działki. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić (w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego). Wykazy działek przeznaczonych do wyceny będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie w poszczególnych zleceniach, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wzór zlecenia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Przedmiotowe operaty szacunkowe będą dotyczyły nieruchomości położonych na terenie województwa opolskiego. Zlecenia będą przekazywane 1 raz w miesiącu. Pierwsze zlecenie wystawione zostanie w dniu podpisania umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia w danym miesiącu wykonania maksymalnie 100 operatów. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji aż do osiągnięcia wyżej wskazanego limitu (tj. 420 operatów szacunkowych) w terminie nie dłuższym niż okres trwania umowy. Operaty szacunkowe winny być sporządzone zgodnie z: ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.);ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz U z 2015 r., poz. 2031);ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz U z 2015r. poz. 966 ze zm.);rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz U nr 207, poz. 2109 ze zm.);standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych wydanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, z uwzględnieniem obowiązującej w dniu wykonywania usługi interpretacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu wadium w wysokości jak poniżej: 3 500 zł (trzy tysiące pięćset złotych). Wadium może być wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu w NBP O/Okręgowy Opole Nr rachunku bankowego: 55 1010 1401 0023 1013 9120 0000 z dopiskiem: Operaty szacunkowe lub zgodnie z art. 45 PZP - w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancji bankowych; gwarancji ubezpieczeniowych;poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 4). W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca przed upływem terminu składania ofert składa oryginał dokumentu wadium: wraz z ofertą, w jednej kopercie, bądź w odrębnej kopercie, złożonej w miejscu wskazanym, opisanej następującą treścią:Wadium do oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości przejętych pod inwestycje infrastrukturalne: drogowe i przeciwpowodziowe. Nie wniesienie wadium lub jego wniesienie po terminie składania ofert skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzieleniu zamówienia. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 PZP. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty). Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN GWARANCJI NA WYKONANE DZIEŁO
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/przetarg-nieograniczony.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach