Przetargi.pl
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Dziewkowice, Sucha, Błotnica Strzelecka i Rożniątów

Gmina Strzelce Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4049338 , fax. 077 4614422
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Opolskie
  pl. Myśliwca 1 1
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 077 4049338, fax. 077 4614422
  REGON: 53141327700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelceopolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Dziewkowice, Sucha, Błotnica Strzelecka i Rożniątów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej (z pominięciem budynków i budowli położonych na przedmiotowych działkach) przed wybudowaniem i po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, w celu naliczania opłat adiacenckich. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wyceny ok. 691 nieruchomości stanowiących działki gruntowe, położone w miejscowościach: Dziewkowice, Sucha, Błotnica Strzelecka i Rożniątów. Ilość wycenianych nieruchomości może ulec zmianie, podczas realizacji usługi w granicach ? 10 %.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.strzelceopolskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach