Przetargi.pl
Skład, łamanie, korektę edytorską na podstawie opisu wzoru makiety layout wskazanego przez Zamawiającego i druk czterech biuletynów informacyjnych Obserwatorium Integracji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z dostawą.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6224232 , fax. 022 6224732
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  ul. Nowogrodzka 62A 62A
  02-002 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6224232, fax. 022 6224732
  REGON: 01612245200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcps.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Skład, łamanie, korektę edytorską na podstawie opisu wzoru makiety layout wskazanego przez Zamawiającego i druk czterech biuletynów informacyjnych Obserwatorium Integracji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z dostawą.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Skład, łamanie, korektę edytorską na podstawie opisu wzoru makiety layout wskazanego przez Zamawiającego i druk czterech biuletynów informacyjnych Obserwatorium Integracji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z dostawą. Działanie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach Projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcps.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach