Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2626W Godlewo - Kałęczyn - Zuzela

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6457162 , fax. 029 6457162
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Brokowska 37 37
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 029 6457162, fax. 029 6457162
  REGON: 55067092100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatostrowmaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2626W Godlewo - Kałęczyn - Zuzela
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2626W Godlewo - Kałęczyn - Zuzela. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: - roboty przygotowawcze, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni, - elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach