Przetargi.pl
„Rozszerzenie Systemu Kontroli Dostępu SKD w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu ul. Pijarska 3 ”

SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, Pijarska 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 44 82 146
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU
  Pijarska 3
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 44 82 146
  REGON: 000684033
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowysacz.so.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozszerzenie Systemu Kontroli Dostępu SKD w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu ul. Pijarska 3 ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drugiego wejścia głównego na parterze wraz z integracją z istniejącym systemem SKD, SAP i RCP oraz dwóch par drzwi do pomieszczeń II Wydziału Karnego w budynku sądowym przy ul. Pijarskiej 3 w Nowym Sączu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42961100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 3 000,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 54 1130 1017 0021 1002 9190 0004 z dopiskiem „Wadium – A/g – 26-30/23”.UWAGA: Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał co najmniej trzy zamówienia polegające na dostawie, montażu i wykonaniu systemu SKD, RCP o wartości co najmniej 100 000 zł każda.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach