Przetargi.pl
Budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo - konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, Łukasińskiego 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 326430445
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz
  Łukasińskiego 3
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 326430445
  REGON: 272536273
 • Adres strony internetowej zamawiającego: olkusz.katowice.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo - konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo -konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układemkomunikacyjnym" Zamówienie obejmuje budowę budynku gospodarczego o prostej formie, na rzucie prostokąta, z dachem skośnym o kącienachylenia 40 st. W budynku zaprojektowano śmietnik oraz pomieszczenia na potrzeby magazynu środków ochrony roślin.Obiekt jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację klimatyzacji, elektryczną oraz zbiornik bezpodpływowy.Zakres opracowania przewiduje również wykonanie dojść i dojazdów.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia –zawiera załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa (uwaga! opis do projektu w zakresie rozdziału „B”), przedmiar robót orazSTWIOR do niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,002. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboruWykonawcy:a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w: BNP PARIBAS POLSKA S.A. nr 36 2030 0045 1110 0000 0043 4890, wtaki sposób, aby znalazły się na rachunku. Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.b. gwarancjach bankowych;c. gwarancjach ubezpieczeniowych;d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związaniaofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniająwarunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ. Zamawiający wymagawykazania przez wykonawcę spełniania warunku określonego w art. 112 ust. 2 PZP dotyczącego1.1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie1.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie:1.3.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli w okresieostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), Wykonawcaskładający ofertę wykaże, że zrealizował przynajmniej dwie oddzielne roboty polegające na budowie, przebudowie,rozbudowie, dobudowie, nadbudowie lub remoncie budynków, przy czym wartość jednej z tych robót nie może być mniejszaniż 200 000 zł brutto, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonaneoraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie – zgodnie z wymaganiami niniejszej SWZ.1.3.2.Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;1. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że:a) dysponuje co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowaniarobotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlanewydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownikabudowy przy wykonaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia lub uprawnienia zagraniczne uznane wzakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowychnabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1646), które uprawniają dokierowania robotami budowlanymiw zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia.b) dysponuje co najmniej 5 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w rozumieniu art.22 Kodeksu Pracy, wykonującymiprace w zakresie, robót ziemnych oraz konstrukcyjno-budowlanym (murarz, cieśla i dekarz)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach