Przetargi.pl
Dostawa i montaż kamer ANPR

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-085 Kraków, Głowackiego 56
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  Głowackiego 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 000588890
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż kamer ANPR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa i montaż w wyznaczonych miejscach kamer ANPR łącznie z niezbędnymi elementami umożliwiającymi zamontowanie, podłączenie, uruchomienie, skonfigurowanie i zintegrowanie kamer z systemem Zamawiającego (Zintegrowanym Systemem Sterowania Ruchem w Małopolsce / ZSSRWM) zgodnie z warunkami oraz minimalnymi wymaganiami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w ramach OPZ – w podziale na zakres podstawowy zamówienia i zakres opcjonalny zamówienia.1) Zakres podstawowy zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w wyznaczonych miejscach 4 szt. kamer ANPR łącznie z niezbędnymi elementami umożliwiającymi zamontowanie, podłączenie, uruchomienie, skonfigurowanie i zintegrowanie kamer z systemem Zamawiającego (ZSSRWM) zgodnie z warunkami oraz minimalnymi wymaganiami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w ramach OPZ. Niniejsze stanowi zakres podstawowy zamówienia.2) Zakres opcjonalny zamówienia: Obok wskazanego w ppkt 1 zakresu podstawowego zamówienia Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeganego prawa opcji dodatkowo dostawę i montaż w wyznaczonych miejscach 3 szt. kamer ANPR łącznie z niezbędnymi elementami umożliwiającymi zamontowanie, podłączenie, uruchomienie, skonfigurowanie i zintegrowanie kamer z systemem Zamawiającego (ZSSRWM) zgodnie z warunkami oraz minimalnymi wymaganiami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w ramach OPZ. Niniejsze stanowi zakres opcjonalny zamówienia.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34970000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach