Przetargi.pl
Dostawa i montaż systemu elektronicznej kontroli dostępu w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-511 Kraków, ul. Rakowicka, 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
  ul. Rakowicka, 10
  31-511 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 356774935
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krakow.wsa.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż systemu elektronicznej kontroli dostępu w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu elektronicznej kontroli dostępu w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, określonego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42961100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia, polegające na dostawie i uruchomieniu systemu kontroli dostępu, każde zrealizowane w oferowanym przez wykonawcę systemie, każde zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-08-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach