Przetargi.pl
Dostawa z montażem i uruchomieniem i kompletnym serwisem gwarancyjnym pięciu kompletów systemów kontroli wstępu do pobierania opłat do toalet na Wzgórzu Wawelskim

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki ogłasza przetarg

 • Adres: 31-001 Kraków, Wawel
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 225 155 , fax. 124 215 177
 • Data zamieszczenia: 2019-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
  Wawel 5
  31-001 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 225 155, fax. 124 215 177
  REGON: 00027600900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wawel.krakow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa z montażem i uruchomieniem i kompletnym serwisem gwarancyjnym pięciu kompletów systemów kontroli wstępu do pobierania opłat do toalet na Wzgórzu Wawelskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu kompletów kołowrotków pozwalających kontrolować dostęp do toalet zlokalizowanych na Wzgórzu Wawelskim wraz z montażem, uruchomieniem, dodatkowymi komponentami (piloty, zapasowe kasety na monety, karty dostępu dla personelu) kompletnym serwisem gwarancyjnym oraz niezbędnym oprogramowaniem oraz dostawa i montaż barierek wygradzających ze stali nierdzewnej. Jeden komplet kołowrotków zostanie zdemontowany przez Wykonawcę na czas prowadzenia robót budowlanych w budynku toalet przy baszcie Senatorskiej, zabezpieczony na czas przechowywania oraz powtórnie zamontowany w tym samym miejscu (zostanie zmodernizowane wyprowadzenie kabli zasilających – z naściennego, w miejsce montażu kołowrotów w podłodze). Zamawiający gwarantuje udzielenie zamówienia w stosunku do 4 kompletów kołowrotów. Odnośnie jednego kompletu kołowrotów Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42961100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji. 2. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach