Przetargi.pl
„Remont systemu kontroli dostępu SKD, na terenie kompleksu wojskowego K-7373”

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017 , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://35wog.wp.mil.pl/pl/9.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont systemu kontroli dostępu SKD, na terenie kompleksu wojskowego K-7373”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamierzenia jest instalacja depozytorów na klucze w budynkach w kompleksie wojskowym K-7373. W jednym budynku: - cztery depozytory kluczy - ilość gniazd 160 W drugim budynku: - dwa depozytory kluczy - ilość gniazd 150 - jeden depozytor kluczy – ilość skrytek 40 W budynku kolejnym: - instalacja urządzeń. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z:  Normą Obronną NO-04-A004-6:2016 część 6: Wymagania dotyczące systemów kontroli dostępu  Normą Obronną NO-04-A004-1:2016 część 1: Wymagania ogólne,  Polską Normą PN 93/E-08390/14. UWAGA! 3.1. Wykonawca obowiązany jest zachować w tajemnicy informacje, jakie uzyskał na etapie składania wniosku, oferty przetargowej i w związku z wykonywaniem umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie procedury przetargowej, realizacji umowy jak i po zakończeniu procedury przetargowej i realizacji umowy. 3.2.Wykonawca obowiązany jest poinformować wszystkie osoby uczestniczące w procesie realizacji procedury przetargowej, realizacji umowy o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, jakie uzyskała w związku z tym uczestnictwem. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie realizacji procedury przetargowej, realizacji umowy jak i po zakończeniu procedury przetargowej i realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42961100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie wymagał (na II etapie postępowania tj. składanie ofert) wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a. posiadanie ważnej na dzień składania wniosków koncesji MSW/MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych upoważniającej do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia technicznego (Dz.U.2018.2142 j.t.), (dotyczy również Podwykonawcy i Podmiotu trzeciego); b. wymaga się, aby dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych osób realizujących zadania umowy wiążące się z dostępem do informacji niejawnych były ważne na dzień składania wniosków z koniecznością zachowania ważności (ciągłości dokumentu na cały okres obowiązywania umowy) c. ważnego na dzień składania wniosków zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1; w związku z art. 2 ust. 14 (kierownika* przedsiębiorcy) ustawy, z koniecznością zachowania ważności (ciągłości) dokumentu na okres obowiązywania umowy – kopia potwierdzenia z zgodność z oryginałem ważnego zaświadczenia wymagane do wniosku/oferty i umowy. *kierownikiem przedsiębiorcy – jest członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – cały organ albo członek lub członkowie tego organu wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę; w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej kierownikiem przedsiębiorcy są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusze prowadzący sprawy spółki; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą kierownikiem przedsiębiorcy jest ta osoba; za kierownika przedsiębiorcy uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym; kierownik przedsiębiorcy jest kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 t.j. at.2 ust.14.). Wykonawca obowiązany jest zachować w tajemnicy informacje, jakie uzyskał w związku z przygotowaniem wniosku oraz oferty przetargowej, Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie realizacji procedury przetargowej jak i po jej zakończeniu.Wykonawca obowiązany jest zachować w tajemnicy informacje, jakie uzyskał w związku z wykonywaniem umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie realizacji umowy jak i po jej zakończeniu. Wykonawca obowiązany jest poinformować wszystkich pracowników uczestniczących w procesie realizacji umowy o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, jakie uzyskała w związku z wykonywaniem umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówo w czasie realizacji umowy jak i po jej zakończeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach