Przetargi.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu - etap III

Gmina Ojrzeń ogłasza przetarg

 • Adres: 06-456 Ojrzeń, Ciechanowska 27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-23 671-83-20 , fax. 0-23 671-83-10
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ojrzeń
  Ciechanowska 27 27
  06-456 Ojrzeń, woj. mazowieckie
  tel. 0-23 671-83-20, fax. 0-23 671-83-10
  REGON: 13037833800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ojrzen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu - etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu - etap 3, dokończenie budowy budynku w stanie surowym otwartym. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: a) izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, cieplnych i przeciwdźwiękowych; b) robót dociepleniowych budynku, wraz z wykonaniem systemowych tynków zewnętrznych; c) posadzek, podłóg, balustrad i opaski budynku; d) tynków i okładzin wewnętrznych; e) montażu stolarki okiennej i drzwiowej; f) dachu (wraz z konstrukcją), obróbek blacharskich; g) ścianki działowej z PCV; h) kompletnej wewnętrznej instalacji wodociągowej; i) kompletnej instalacji kanalizacyjnej; j) instalacji c.o. i wentylacji budynku; k) przyłącza wodociągowego; l) przykanalika ze zbiornikiem ścieków; m) przebudowy kanalizacji deszczowej; n) kompletnej wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku (tablice, przewody, osprzęt, oprawy oświetleniowe, połączenia wyrównawcze, instalacja odgromowa); o) zalicznikowego przyłącza kablowego p) innych prac objętych przedmiarami prac dla wykonania zamówienia. q) zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną, tak samo, jak obsługa geodezyjna (tyczenie budynku itp.). Rozbudowa budynku wykonywana będzie w obiekcie czynnym, co wymaga szczególnej ostrożności oraz wykonania przez wykonawcę odpowiednich zabezpieczeń. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zabezpieczenia istniejącego budynku przed negatywnymi skutkami prac budowlanych. r) Zamówienie obejmuje także: poniesienie kosztów wynikających z ogrodzenia tymczasowego placu budowy, kosztów wywózki, zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi, wykonania badań, niezbędnych do wykazania należytego wykonania robót. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w następujących dokumentach stanowiących integralną część SIWZ: a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dodatek nr 9 do s.i.w.z.); b) dokumentacja projektowa (dodatek nr 10 do s.i.w.z.); c) przedmiary robót (dodatek nr 11 do s.i.w.z); Przedmiar robót obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem całości zamówienia, jednakże ma on jedynie charakter informacyjny, przedmiot zamówienia obejmuje wszelkich prac niezbędnych do dokończenia budynku, przewidzianych w dokumentacji projektowej i niniejszym dokumencie. 4. Wszelkie, użyte w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów należy traktować jako materiał informacyjny. Oznacza to zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że we wszystkich przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie materiałów równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu jest wymagane w wysokości 26 000,00zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100). 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych: 4) gwarancjach ubezpieczeniowych: 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Nr 87 8213 0008 2001 0005 2230 0004 z podaniem tytułu: wadium przetargowe, nr sprawy ZPU.271.1.2015 3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ojrzen.pl; www.ugojrzen.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach