Przetargi.pl
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 349 12 23 , fax. (058) 349 12 24
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. M. Skłodowskiej-Curie
  80-210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 349 12 23, fax. (058) 349 12 24
  REGON: 28862700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności: Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej, składającej się z branżowych projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie potrzebnych zezwoleń i uzgodnień, a także sprawowanie nadzorów autorskich. Etap II – roboty niskoprądowe przy rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego wraz z montażem i uruchomieniem kamer, wykonaniem przejść chronionych oraz przystosowanie pomieszczeń w budynku SDS do celów Centrum Monitoringu wraz z wyposażeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32323500-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach