Przetargi.pl
Świadczenie usług usunięcia, przechowywania oraz demontażu pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie Miasta Słupska

Miasto Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 84 88 415 , fax. 59 84 23 583
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 84 88 415, fax. 59 84 23 583
  REGON: 59064500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.slupsk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług usunięcia, przechowywania oraz demontażu pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie Miasta Słupska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług usuwania, przechowywania oraz demontażu pojazdów usuniętych z dróg na terenie Miasta Słupska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Przewidywana ilość holowanych pojazdów, czas ich przechowywania na parkingu oraz przewidywana ilość demontowanych pojazdów stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50118110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach