Przetargi.pl
DOSTAWA ZAMRAŻAREK NISKOTEMPERATUROWYCH

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82-550 Prabuty, ul. Kuracyjna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 262 43 28 , fax. 55 278 24 35
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
  ul. Kuracyjna 30
  82-550 Prabuty, woj. pomorskie
  tel. 55 262 43 28, fax. 55 278 24 35
  REGON: 17074675600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o. - 100% udziału jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ZAMRAŻAREK NISKOTEMPERATUROWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarek niskotemperaturowych w ilościach wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym (Zał. nr 2 do Zapytania). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości – zawiera zał. nr 2 do niniejszego Zapytania – Formularz asortymentowocenowy, który Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane 3. pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 4. Określone w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkościami maksymalnymi. Ilości te mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż dopuszcza składanie ofert częściowych, na wybrane całe pakiety. 5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 186). 6. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy zawarty w zał. 3 do niniejszego Zapytania. 7. W przypadku wystąpienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39711120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach