Przetargi.pl
„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół i podjazdem dla osób niepełnosprawnych”

Gmina Włoszczowa ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, Partyzantów 14
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 394 26 69 , fax. 41 394 23 39
 • Data zamieszczenia: 2022-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włoszczowa
  Partyzantów 14
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 394 26 69, fax. 41 394 23 39
  REGON: 291009923
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół i podjazdem dla osób niepełnosprawnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół i podjazdem dla osób niepełnosprawnych”. Teren realizacji inwestycji obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym gruntów 142/5, obręb numer 0020 – Nieznanowice. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy o dodatkowe dwa pomieszczenia główne wraz z korytarzem o łącznej powierzchni użytkowej 82,60 m2 oraz o klatkę schodową na poddasze nieużytkowe budynku). W ramach zadania planowane jest wykonanie wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, wentylacji grawitacyjnej, jak również zagospodarowanie terenu wokół obiektu poprzez utwardzenie dojścia do budynku przy użyciu kostki brukowej o powierzchni około 90 m2 wraz z wykonaniem dodatkowego podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia zabudowy rozbudowywanej części budynku wynosi łączenie 134,37 m2. Przedmiotowy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia i z poddaszem nieużytkowym o wysokości 8,68 m. Zakres robót do wykonania obejmuje: - roboty przygotowawcze i pomocnicze, - roboty ziemne, - roboty budowlane, - roboty instalacyjne, - roboty brukarskie, - roboty wykończeniowe, - roboty porządkowe. Dokumentacja projektowa, która składa się z: - projektu zagospodarowania terenu, - projektu architektoniczno – budowlanego, - projektu technicznego, - przedmiaru robót, - szczegółowej specyfikacji technicznej. Zakres robót obejmuje również: - przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, - zabezpieczenia istniejących obiektów kubaturowych, istniejącego zagospodarowania terenu oraz istniejącej infrastruktury technicznej, - obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności zawierającą między innymi wytyczenie geodezyjne oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej.Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Zostały załączone do SWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zobowiązuje się Wykonawcę, aby pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać aktualne wymagania branżowe (dopuszczone do obrotu na rynku polskim) oraz posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje, oraz dopuszczenie do obrotu oraz certyfikaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach