Przetargi.pl
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzonów

Gmina Świdnica ogłasza przetarg

 • Adres: 66-008 Świdnica, Długa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 273 115, , fax. 683 273 127
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świdnica
  Długa 38
  66-008 Świdnica, woj. lubuskie
  tel. 683 273 115, , fax. 683 273 127
  REGON: 97077080100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidnica.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzonów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zbiornika wody czystej oraz budowa i przebudowa instalacji technologicznych oraz budowa i odtworzenia utwardzeń i nawierzchni na terenie istniejącego ujęcia wody ze zbiornikiem retencyjnym, na działce nr 67/4 obręb Drzonów, gm. Świdnica, pow. zielonogórski, woj. lubuskie. W ramach przedsięwzięcia planuje się, poza budową zbiornika wody czystej, remont stacji uzdatniania oraz instalacji ujęcia wód podziemnych, uwzględniając istniejące odprowadzenie ścieków i wód popłucznych. Popłuczyny z okresowego płukania filtrów przed odprowadzeniem do odbiornika będą kierowane do odstojnika, gdzie w procesie sedymentacji nastąpi redukcja zawiesin żelaza. Wody popłuczne po oczyszczeniu w odstojniku popłuczyn zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji. W budynku zostaną wykorzystane istniejące szafy sterownicze i część urządzeń. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Oświadczenia Wykonawcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, Wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach