Przetargi.pl
Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 l

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 794 600 , fax. 684 794 602
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.
  ul. Św. Brata Alberta 8
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 684 794 600, fax. 684 794 602
  REGON: 97002306200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pekom.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 l
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 l. - Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem, na swój koszt i ryzyko olej napędowy sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego z częstotliwością zapewniającą ciągłość tankowań Pracownikom Zamawiającego. Szacunkowa łączna ilość oleju napędowego wynosi 220.000 litrów. Dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Żarach przy ul. Św. Brata Alberta 8, będą odbywać się w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.00 do 72-godzin od przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nr faksu (dni robocze), w zależności od czasu dostaw zaoferowanych w Formularzu Oferta. Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić Zamawiającego o planowanej dostawie, co najmniej z 3-godzinnym wyprzedzeniem (informowanie w dni robocze). Każde tankowanie z cysterny Wykonawcy do zbiornika będzie odbywało się w obecności Pracownika Zamawiającego. - Na swój koszt Wykonawca podłączy w obecności Pracownika Zamawiającego do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego, w Żarach przy ul. Św. Brata Alberta 8, układ dystrybucyjny do bezgotówkowego tankowania z systemem ewidencji tankowania, który musi posiadać legalizację i być skalibrowany. Układ dystrybucyjny będzie własnością Wykonawcy i musi być przystosowany do zbiornika Zamawiającego tj. FM 5000 (nowe oznaczenie: BFM 05000DG) Firmy Kingspan Environmental Sp. z o. o. Rokietnica. - Dostarczany olej napędowy musi odpowiadać swoją klasyfikacją, składem i jakością wymogom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych, standardach jakościowych oraz normach. Zamawiający wymaga, aby dostarczany olej napędowy spełniał wymogi przewidziane dla tego rodzaju paliw, określone przez Polskie Normy i posiadał parametry nie gorsze niż określone w normie PN EN 590:2013-12, oraz wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 z póź. zm.). - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa Zamawiający, informując o tym fakcie Wykonawcę, może dokonać badania próbek paliwa w laboratorium mającym uprawnienia do wykonywania takich badań. W przypadku stwierdzenia, że paliwo jest niezgodne z Polskimi Normami, obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami dokonanego badania oraz żądać wymiany paliwa oraz pokrycia związanych z tym kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie wymieni paliwa nieodpowiedniej jakości, bądź takie paliwo ponownie dostarczy, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, a także obciążyć go obowiązkiem zapłaty odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. - Wykonawca zobowiązuje się do każdej dostawy oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu świadectwo jakości oraz list przewozowy wydany przez magazyn Wykonawcy zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo. - Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż w ciągu 24 godzin od momentu załadunku cysterny na magazynie Wykonawcy. 1.2. Zamawiający zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 . nr 2174 z późniejszymi zmianami) przy dokonywaniu płatności kwoty będzie stosował mechanizm podzielonej płatności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018, poz. 755 z poź. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z formularzem oferty, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach