Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2021r.

Gmina Pszczew ogłasza przetarg

 • Adres: 66-330 Pszczew, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 492 310 , fax. 957 492 312
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pszczew
  Rynek 13
  66-330 Pszczew, woj. lubuskie
  tel. 957 492 310, fax. 957 492 312
  REGON: 21096680000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2021r. oraz wyposażanie nieruchomości zamieszkałych objętych zbiórką selektywną w worki do selektywnej zbiórki odpadów. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1) Zmieszane odpady komunalne zebrane w pojemnikach zapewnianych przez właścicieli nieruchomości o objętości pojemników: 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2) Odpady zebrane selektywnie w workach (dostarczonych przez wykonawcę) z podziałem na cztery frakcje: a) papier, tektura (worki koloru niebieskiego) b) tworzywa sztuczne (worki koloru żółtego), c) szkło białe i kolorowe (worki koloru zielonego), d) ulegające biodegradacji (worki koloru brązowego), Obowiązkiem wykonawcy będzie także odbiór odpadów segregowanych deponowanych w pojemnikach o pojemności 30, 60, 90 i 120 l należących do właściciela/mieszkańca 3) Odpady zebrane selektywnie na nieruchomości, takie jak: a) sprzęt elektryczny i elektroniczny, b) zużyte baterie, c) odpady wielkogabarytowe. 3. Wielkość zamówienia: Szacunkowa ilość odpadów komunalnych w okresie realizacji zamówienia wynosi ok. 2. 615,20 Mg, w tym: a) papier, tektura – w ilości szacunkowej 39,58 Mg, (ilość 20 01 01 w 2018 roku – 19,790 Mg) b) tworzywa sztuczne – w ilości szacunkowej 95,14 Mg, (ilość 20 01 39 w 2018 roku – 47,570Mg ) c) szkło bezbarwne i kolorowe – w ilości szacunkowej 135,48 Mg, (ilość 20 01 02 w 2018 roku – 67,74Mg) d) odpady ulegające biodegradacji – ok. 65,38 Mg (ilość 20 02 01 w 2018 roku – 32,690 Mg) e) sprzęt elektryczny i elektroniczny - w ilości szacunkowej 4,00 Mg (ilość w 2018 roku – 1,79), f) zużyte baterie - w ilości szacunkowej – ok. 0,2 Mg, g) odpady wielkogabarytowe - w ilości szacunkowej ponad 54,53 Mg, (ilość 20 03 07 w 2018 roku – 27,265 Mg) Pozostała część stanowią odpady zmieszane ( ilość 20 03 01 w 2018 roku – 1 048,402 Mg). Ilości odpadów segregowanych ppkt a-c stanowią ilości zebrane na terenie gminy w 2018 roku x 2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów także wówczas, gdy całkowita ilość odpadów wzrośnie o nie więcej niż 10%. W związku z faktem, że poszczególne frakcje odpadów są podane w ilościach szacunkowych wykonawca powinien w cenie oferty przewidzieć zmianę ilości pomiędzy poszczególnymi frakcjami odpadów. Odbioru odpadów wymienionych w pkt. 2 należy przeprowadzać pojazdami przystosowanymi do odbioru poszczególnych frakcji odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami: 1) odpady komunalne segregowane: a) papier i tektura, b) tworzywa sztuczne, c) szkło białe i kolorowe - raz w miesiącu, 2) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane): a) raz na dwa tygodnie (co 14 dni), 3) odpady ulegające biodegradacji: a) w okresie letnim (od maja do września) – raz na 2 tygodnie (co 14 dni), b) w okresie od października do kwietnia – raz na miesiąc. 5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów może odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 – 20.00. 6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu w miejscu gromadzenia i załadunku odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia podczas załadunku odpadów i transportu oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym samochodów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach i workach zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew. 8. Szacunkowa ilość mieszkańców (dane na dzień 30.03.2019r.) w poszczególnych miejscowościach gminy Pszczew przedstawia się następująco: Borowy Młyn 132 (dane z USC) 108 (na podst. deklaracji) Janowo 86 (dane z USC) 74 (na podst. deklaracji), Nowe Gorzycko 300 (dane z USC) 266 (na podst. deklaracji), Policko 330 (dane z USC) 272 (na podst. deklaracji), Pszczew 1897 (dane z USC) 1586 (na podst. deklaracji), Rańsko 48 (dane z USC) 34 (na podst. deklaracji), Silna 357 (dane z USC) 287 (na podst. deklaracji), Stoki 196 (dane z USC) 184 (na podst. deklaracji), Stołuń 341 (dane z USC) 272 (na podst. deklaracji), Szarcz 296 (dane z USC) 160 (na podst. deklaracji), Świechocin 113 (dane z USC) 103 (na podst. deklaracji), Zielomyśl 172 (dane z USC) 133 (na podst. deklaracji) oraz Brzeźno 46 (dane z USC) 34 (na podst. deklaracji). Łącznie 4361 dane z USC) 3504 (na podst. deklaracji) mieszkańców w 13 miejscowościach, w tym 12 sołectw. 9. Liczba zdeklarowanych gospodarstw na terenie Gminy Pszczew – 1167 (dane na dzień 30.03.2019). Wykonawca wykona zamówienie także wówczas, gdy łączna liczba budynków zamieszkałych, z których Wykonawca odbierać będzie odpady komunalne wzrośnie o nie więcej niż: - 5% liczby budynków. 10. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażania wszystkich nieruchomości objętych zbiórką selektywną w worki służące do zbierania odpadów segregowanych, przy zachowaniu podziału na selektywną zbiórkę poszczególnych frakcji odpadów, o których mowa w punkcie 2, ppkt. 2: 1) w terminie gwarantującym mieszkańcom ciągłość wyposażenia nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów, jednak nie później niż do 01.07.2019r. – nieruchomości wymienionych w przekazanym wykazie, 2) w terminie 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o lokalizacji nowej nieruchomości zamieszkałej, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w kolorowe worki o pojemności 30, 60 lub 120 litrów z folii LDPE o grubości co najmniej 0,05 mm. Wykonawca winien uzgodnić z właścicielem nieruchomości ilość i wielkość worków do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów. Po każdorazowym odbiorze tych odpadów należy pozostawić worki w ilości odpowiadającej workom odebranym. Worki powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy. Wymagane kolory worków jak w pkt 3.1.2.2 a-d. Zamawiający przekaże wykonawcy wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców i informacją o segregowaniu odpadów bądź nie segregowaniu w dniu zawarcia umowy. Szacunkowa ilość gospodarstw domowych, które zadeklarowały segregowanie odpadów – 65,20% (stan na 30.03.2019) 11. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów od mieszkańców, przy czym obowiązkiem mieszkańców jest umożliwienie dostępu do odbieranych odpadów z terenu posesji bądź z przed posesji. Za szkody w majątku Zamawiającego lub mieszkańców spowodowane działaniami Wykonawcy w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca (w tym za uszkodzenia pojemników). 12. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zbiórkę na odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej 1x w roku (3 razy w ciągu trwania umowy) w danym sołectwie (12 sołectw Gminy Pszczew) w terminie wcześniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomości. Zbiórka może być zorganizowana w formie wystawek przed posesjami lub poprzez dostarczenie kontenera na teren każdego sołectwa i wywóz jego po zapełnieniu przez mieszkańców, którzy dostarczą daną frakcje odpadów we wskazane miejsce z terenu swojej posesji. Każda zbiórka musi być odpowiednio wcześniej ustalona z Zamawiającym ( z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem). 13. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć do dnia 1 lipca 2017 roku wskazane poniżej punkty w specjalne pojemniki (dopuszcza się kartony z przystosowanymi workami wymiennymi) na zużyte baterie oraz opróżniać je po zgłoszeniu ich wypełniania (nie rzadziej niż 1x na 6m-cy): Pszczew – Urząd Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, - Zespół Szkół w Pszczewie, ul. Sikorskiego 23, - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 20, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 27, Zakład Usług Komunalnych, ul. Kasztanowa 14; Szarcz – świetlica; Stołuń – świetlica; Zielomyśl – świetlica; Świechocin – świetlica; Policko – świetlica; Silna – świetlica; Stoki – świetlica; Nowe Gorzycko – świetlica; Janowo – świetlica; 14. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odebranych odpadów komunalnych, w tym również selektywnie zebranych, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 przyjęty uchwałą Nr XXXI/810/2017 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022; 15. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedłożyć Zamawiającemu w terminie nie później niż na jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy, harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w punkcie 4 oraz uzgodnić go z Zamawiającym, przy czym Wykonawca w harmonogramie musi przewidzieć występowanie świąt i dni wolnych od pracy. 16. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 17. Zmiany harmonogramu w trakcie realizacji umowy wymagać będą zgody Zamawiającego. O zaakceptowanych zmianach wykonawca zobowiązany będzie poinformować pisemnie użytkowników systemu nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do odbioru odpadów według zmienionego harmonogramu. 18. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia mieszkańcom gminy Pszczew: 1) uzyskania informacji na temat świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, terminu odbioru odpadów oraz innych informacji związanych z realizacja zamówienia, 2) zgłaszania skargi i uwag dotyczących zakresu wykonywanych usług przez udostępnienie adresu e-mail oraz numeru telefonu w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 19. Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno- prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 20. Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (np. nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane) w ciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem bądź telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego. 21. Obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawozdawczości i przekazywania informacji: 1) Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji w zakresie nieprzestrzegania przez właścicieli nieruchomości postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew, w zakresie gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest: a) niezwłocznie sporządzić protokół podpisany przez właściciela nieruchomości lub osobę upoważnioną wraz z datą i godziną z zaistniałego zdarzenia oraz adresem punktu odbioru odpadów i opisem nieprawidłowości w tym szacunkowy zakres naruszenia, a w przypadku nieobecności właściciela lub osób upoważnionych notatkę z danymi jak wyżej. Wykonawcę może posiłkować się również materiałem zdjęciowym. b) niezwłocznie przekazać Zamawiającemu drogą elektroniczną w/w dokumentacji najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po udokumentowaniu zaistniałej sytuacji, w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację przez cały okres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 3 miesiące po jej zakończeniu. 2) Przekazywanie Zamawiającemu informacji na temat kontroli wypełniania obowiązku selektywnej zbiórki przez właścicieli nieruchomości polegającej na okresowych kontrolach pojemników i kontenerów w których gromadzone są zmieszane odpady komunalne lub worków zawierających selektywna zbiórka odpadów segregowanych. Ustala się minimalną miesięczną ilość przeprowadzonych kontroli w wysokości 0,5% ogólnej ilości nieruchomości. Wybór nieruchomości do kontroli powinien być tak przeprowadzony aby uniknąć wielokrotnego kontrolowania tych samych nieruchomości. W przypadku stwierdzenia naruszenia Wykonawca zobowiązany jest: a) niezwłocznie sporządzić notatkę służbową wraz z datą i godziną z zaistniałego zdarzenia oraz adresem punktu odbioru odpadów i opisem nieprawidłowości w tym szacunkowy zakres naruszenia. Wykonawcę może posiłkować się również materiałem zdjęciowym. b) zestawienia danych z kontroli przeprowadzonych w danym miesiącu i przekazania tego zestawienia w ramach przedkładanych Zamawiającemu raportów miesięcznych, do raportów dołącza się dokumentację dot. kontroli w wersji elektronicznej, w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację przez cały okres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 3 miesiące po jej zakończeniu. 3) Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z wykonywanych usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym raportem. Raporty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na piśmie (w formie ustalonej z Zamawiającym). 4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (w formie uzgodnionej z Zamawiającym) półrocznych sprawozdań, spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), w których Wykonawca zawrze informacje na temat osiągniętych w danym kwartale poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obliczane. Poziomy te obliczone muszą być na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym wartości współczynników wykorzystywanych do obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. Uzgodnienie następuje drogą elektroniczną. 22. Przyjmując realizację niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za osiąganie (za czas realizacji zamówienia) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku i innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012 r. poz. 676); 23. Inne wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu przez cały okres realizacji zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci czasu pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym wykonywaniem czynności (załadowanie odpadów, wyładowanie odpadów), co 30 sekund lub częściej; pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego. 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych - w uzgodnieniu z Zamawiającym - systemu monitorowania pracy sprzętu obejmującego: a) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych, pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego, b) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie gminy Pszczew, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac, c) odtwarzanie i analizę „historii" pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu. 3) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do utrzymywania i wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego: a) w odpowiedni sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny umożliwiający wykonywanie funkcji opisanych w powyższych podpunktach, a także zapewnienie nieprzerwanego dostępu Zamawiającemu w dowolnym czasie do danych opisanych w powyższych podpunktach poprzez sieć internetową (aktualizacja danych: w trakcie prowadzenia odbierania i zagospodarowania odpadów nie rzadziej, niż co minutę, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dobę), b) w niezbędne dla funkcjonowania systemu elementy zapewniające ciągłą i niezawodną pracę, w szczególności w zasilanie awaryjne typu UPS umożliwiające pracę systemu przez min. 15 min. po zaniku napięcia w sieci energetycznej. 4) Wykonawca zapewni upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego, możliwość przejazdu wraz z pracownikiem firmy wywozowej trasą odbioru odpadów celem sprawdzenia prawidłowości świadczenia usługi. 5) Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie ochrony danych osobowych właścicieli nieruchomości, poprzez posiadanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zabezpieczenia informatycznego oraz umożliwienie Zamawiającemu sprawowania kontroli nad przekazanym zbiorem danych osobowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 – tekst jednolity z późn. zm.); 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29.05.2019 r., do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21 ze zm.),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 3) dowód wniesienia wadium 4) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach