Przetargi.pl
Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Szprotawa w 2019 roku

Nadleśnictwo Szprotawa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-300 Szprotawa, ul. Henrykowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 763 379 , fax. 683 762 462
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Szprotawa
  ul. Henrykowska
  67-300 Szprotawa, woj. lubuskie
  tel. 683 763 379, fax. 683 762 462
  REGON: 97004019000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szprotawa.zielonagora.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka nie posiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Szprotawa w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji dróg leśnych polegających na: a) naprawie drogi gruntowej w leśnictwie Leszno Górne – konserwacja nawierzchni drogi polegająca na przywróceniu przejezdności poprzez uzupełnienie ubytków na całej jej szerokości (rys. nr 1). W celu przywrócenia przejezdności należy uzupełnić gruzem ubytki na całej szerokości jezdni. Górną powierzchnię robót należy zamknąć używając drobnych frakcji gruzu - tzw. odsiewu. Roboty konserwacyjne należy wykonać na odcinku o dł. 750m i szer. 2,8m oraz na odcinku długości 140m i szer. 2,8m. b) konserwacji dróg leśnych polegającej na uzupełnieniu ubytków, koszeniu i niwelacji poboczy – konserwacja nawierzchni tłuczniowej poprzez uzupełnienie ubytków i mechaniczne zagęszczenie tłucznia – głębokość ubytków do 10cm. Wyszczególnienie robót: - Oskardowanie uszkodzonego miejsca. - Usunięcie i rozsegregowanie oskardowanego materiału. - Oczyszczenie wyboju. - Wypełnienie tłuczniem. - Ubicie ręczne lub uwałowanie. - Zaklinowanie z polewaniem wodą. - Ponowne ubicie lub uwałowanie. - Miałowanie miejsc remontowanych, c) oczyszczeniu pasa drogowego - jednokrotne, mechaniczne wykoszenie poboczy i rowów wzdłuż dróg (po obu jej stronach) o nawierzchni tłuczniowych dla następujących dróg: Nazwa drogi Nr inwentarzowy jm Długość Droga Niebieska (L-ctwo Szprotawka, L. Górne) 220/964 mb 10167, Pętla Bobrowicka (L-ctwo Śliwnik, L. Górne) 220/1070 mb 9106, Droga Lotników (L-ctwo Krzywczyce) 220/2245 mb 4861, Droga Czerwona (L-ctwo Śliwnik) L30/0033 mb 8580, Droga Witków (L-ctwo Witków) L30/0073 mb 3359, Droga Jelenin (L-ctwo Jelenin) L30/0082 mb 2600, Droga Jelenin (L-ctwo Jelenin) L30/0081 mb 1470, Droga Stara Kopernia (L-ctwo St. Kopernia) L30/0077 mb 3200, Droga N. Miasteczko (L-ctwo N. Miasteczko) L30/0055 mb 2410, Droga Zagóra (L-ctwo Zagóra) L30/0045 mb 1115, Droga Długie (L-ctwo Długie) L30/0060 mb 4680, Droga Długie (L-ctwo Długie) L30/0101 mb 1940, zgodnie z ilością wskazaną w pkt. 3 przedmiaru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Drogi przeznaczone do konserwacji stanowią wewnętrzne drogi leśne niezbędne do prowadzenia gospodarki leśnej. Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac budowlanych będzie kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i urządzeń technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 8 300 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta złotych) 10.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm.). 10.3. Zgodnie z art. 45 ust. 3 i 7 ustawy wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, a wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego tj. PKO BP S.A. o/Szprotawa 41 1020 5460 0000 5402 0042 1917 z dopiskiem na blankiecie przelewu, „Konserwacja dróg leśnych w 2019r. - wadium” 10.4. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 10.5. Wskazane jest dołączyć do oferty kserokopię przelewu potwierdzonego za zgodność z oryginałem lub wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonego przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (jw. w pkt. 3) będzie skuteczne wyłącznie z chwilą uznania tego rachunku bankowego przed terminem składania ofert, tj. najpóźniej do godz. 09:30 w dniu 30.05.2019r. gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego) powoduje, że Zamawiający będzie w posiadaniu wadium. 10.7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. W celu ustalenia formy wniesienia wadium należy na kopercie z ofertą umieścić adnotację – „Wadium wniesiono w innej formie”. 10.8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (umocowanego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, - kwotę gwarancji / poręczenia, - zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10.9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium bądź nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10.10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 10.11 Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Pzp. 10.12. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.13. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi wynikać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca w celu wykazania wobec tych podmiotów braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, będzie zobowiązany do: - zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. lit. a) , - w załączniku nr 2 do SIWZ – składanego wraz z ofertą. - zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. lit. i) – w załączniku nr 3 do SIWZ – składanego wraz z ofertą. - przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – składanego wraz z ofertą. - przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. lit. b – h przedmiotowe dokumenty Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: - kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 4. Ponadto Oferta musi zawierać (oprócz dokumentów wskazanych w pkt III.3 niniejszego ogłoszenia: a) Formularz oferty, b) Szczegółowy kosztorys ofertowy, c) W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo. d) Dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach