Przetargi.pl
Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2020-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ https://e-propublico.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Zakres zamówienia obejmuje: 1. roboty rozbiórkowe, 2. wykonanie nawierzchni utwardzonych, 3. wykonanie nawierzchni bezpiecznych, 4. dostawę i montaż urządzeń, 5. wykonanie trawników, 6. wykonanie chodników i placu zabaw. B. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie następujących czynności: 1. wykonanie dokumentacji powykonawczej (1 egzemplarz w wersji papierowej i 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym), 2. kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na nośniku elektronicznym). Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych, 3. organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 4. sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu, 5. zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami nie później niż z dniem zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie, że złom z rozbiórki stanowi jego własność. Zdemontowany złom należy sprzedać, a kwotę uzyskaną wpłacić na wskazane konto Użytkownika, 6. próby i odbiory z udziałem właściwych organów i instytucji oraz inwestora i użytkownika, 7. remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach przyległych, oraz przywrócenie stanu poprzedniego dla naruszonego podczas robót przyległego terenu zielonego, 8. sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy, 9. wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń placu zabaw, a także wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w okresie gwarancji i po jej zakończeniu, 10. sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej w dniu odbioru końcowego i przekazanie jej Zamawiającemu w ciągu 5 dni od tego dnia w wersji elektronicznej i na nośniku danych CD, 11. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót, 12. utrzymanie i pielęgnację zieleni (trawników) w okresie jednego roku po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego. Czynności utrzymania i pielęgnacji urządzonej zieleni obejmują ponadto dwukrotne skoszenie i przynajmniej dwukrotne właściwe nawożenie, 13. organizację robót w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie Publicznego Przedszkola nr 5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania zasad dotyczących pracy przy obiekcie czynnym. W związku z powyższym wymaga się prowadzenia robót uciążliwych tj. powodujących hałas po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Użytkownika, 14. po wykonaniu zadania Wykonawca dostarczy dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust., w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. C. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: - roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej placu zabaw oraz montażem urządzeń. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączona dokumentacja projektowa sporządzona przez: „Architekt – Kompleksowe Usługi Projektowe”, ul. Pamięci Sybiraków 17/II, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ oraz https://e-propublico.pl/ stanowiące integralną część SIWZ. E. Zamawiający udostępnia przedmiar robót, który stanowi jedynie element pomocniczy. F. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572). 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/ poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. 6. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt 4 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do IDW wzoru formularza ofertowego podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (załącznik nr 1 do IDW). 2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW) lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach