Przetargi.pl
Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Paprotnia i Nowe Paprockie Holendry, gmina Krzymów

Urząd Gminy Krzymów ogłasza przetarg

 • Adres: 62-513 Krzymów, ul. Kościelna 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2413280 , fax. 063 2413091
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Krzymów
  ul. Kościelna 2 2
  62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2413280, fax. 063 2413091
  REGON: 00054800500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzymow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Paprotnia i Nowe Paprockie Holendry, gmina Krzymów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Paprotnia i Nowe Paprockie Holendry, gmina Krzymów. Zamówienie obejmuje: Część 1 - rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Paprotnia ul. Chabrowa, gmina Krzymów Zakresem projektu objęto: - przeniesienie istniejącej szafki pomiarowo-sterującej - 1 kpl - dobudowę przewodu oświetleniowego AsXSn 2 x 25 mm2 - 200 m, - zabudowę opraw oświetlenia drogowego - 2 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany (Załącznik Nr 9) i przedmiar robót (Załącznik Nr 10). Część 2 - rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nowe Paprockie Holendry - Paprotnia ul. Kremowa, gmina Krzymów Zakresem projektu objęto: - dobudowę 9 słupów, - dobudowę przewodu oświetleniowego AsXSn 2 x 25 mm2 - 450 m, - zabudowę opraw oświetlenia drogowego ASTRAroad 100 PC - 5 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany (Załącznik Nr 11) i przedmiar robót (Załącznik Nr 12). Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja techniczna opracowana dla realizacji zadania Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Paprotnia i Nowe Paprockie Holendry. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji technicznej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje wymienione w danej części. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Podane w SIWZ nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Jeżeli Wykonawca składa ofertę równoważną musi przedłożyć informację o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ. W takiej sytuacji należy podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego. Oceny równoważności ofert Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert w oparciu o opinie pracowników merytorycznych. 7. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 8.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 8.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach