Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej

Gmina Jarocin ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7499500 , fax. 62 7472225
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarocin
  Al. Niepodległości 10 10
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7499500, fax. 62 7472225
  REGON: 25085470200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom (art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający informuje, iż dla większości punktów odbioru jest to kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10% zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jarocin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach