Przetargi.pl
Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP I

Powiat Opatowski w Opatowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-500 Opatów, Ul. Henryka Sienkiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 86 84 723 , fax. 15 86 84 721
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opatowski w Opatowie
  Ul. Henryka Sienkiewicza 17
  27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 86 84 723, fax. 15 86 84 721
  REGON: 83040921200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.opatow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.1. W zakresie zadania Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP I zostanie zrealizowany szereg robót budowlanych w tym m. in.: Branża budowlana 1 Rozbiórki 2 Roboty konstrukcyjne oraz wykończeniowe zewnętrzne Branża elektryczna 1 Przyłącze, zasilanie, pomiar 2 Oprzewodowanie 3 Oprawy oświetleniowe zewnętrzne 4 Instalacja odgromowa 5 Roboty przygotowawcze 6 Oprzewodowanie 7 Tablice Branża sanitarna 1 Przyłącza sanitarne do budynku, kanalizacji deszczowej i sanitarnej 2 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa wraz z pionami wyprowadzonymi na dach budynku 3 Węzeł cieplny wraz z opomiarowaniem 5 Instalacje wodno-kanalizacyjne 6 Instalacja centralnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: - 20 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oferta cenowa, pełnomocnictwo, dowód wadium, Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 22a ustawy, że wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, będzie polegał na zasobach innych podmiotów, zgodnie z SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach