Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 234 31 62, 32 234 06 96
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH
  ul. Zygmunta Starego 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 234 31 62, 32 234 06 96
  REGON: 276289653
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia3.1. Przedmiotem zamówienia jest – zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku o dł. ok. 541 mb (początek – rejon działki Nr 610/15, koniec- przed zjazdem na działkę 727/2). W zakres zadania wchodzi również zabezpieczenie występującej na tym odcinku sieci teletechnicznej oraz w zakresie sieci elektroenergetycznej – przestawienie słupa wraz z demontażem i montażem linii nN. Do wykonania będzie również element uspokojenia ruchu drogowego w postaci wyniesionego przejścia dla pieszych (na wysokości ośrodka zdrowia). 3.2. Droga powiatowa na obszarze objętym pracami zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Główny zakres prac, sposób ich wykonania oraz wymagania jakościowe co do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz STWiORB stanowiącymi załącznik Nr 3 do SWZ.3.3. Zadanie stanowi kontynuację rozpoczętych już w latach ubiegłych prac. Zakres planowanych robót w ramach niniejszego zamówienia dotyczy ostatniego etapu budowy chodnika i kanalizacji deszczowej, w ramach posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”. Wykonanie przedmiotowego zamówienia pozwoli na jego całkowite zakończenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach