Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 234 31 62, 32 234 06 96
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH
  ul. Zygmunta Starego 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 234 31 62, 32 234 06 96
  REGON: 276289653
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia3.1. Przedmiotem zamówienia jest – zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku o dł. ok. 541 mb (początek – rejon działki Nr 610/15, koniec- przed zjazdem na działkę 727/2). W zakres zadania wchodzi również zabezpieczenie występującej na tym odcinku sieci teletechnicznej oraz w zakresie sieci elektroenergetycznej – przestawienie słupa wraz z demontażem i montażem linii nN. Do wykonania będzie również element uspokojenia ruchu drogowego w postaci wyniesionego przejścia dla pieszych (na wysokości ośrodka zdrowia). 3.2. Droga powiatowa na obszarze objętym pracami zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Główny zakres prac, sposób ich wykonania oraz wymagania jakościowe co do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz STWiORB stanowiącymi załącznik Nr 3 do SWZ.3.3. Zadanie stanowi kontynuację rozpoczętych już w latach ubiegłych prac. Zakres planowanych robót w ramach niniejszego zamówienia dotyczy ostatniego etapu budowy chodnika i kanalizacji deszczowej, w ramach posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”. Wykonanie przedmiotowego zamówienia pozwoli na jego całkowite zakończenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium lub (w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej) wystąpienia odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, bez dodatkowych warunków i nieodwołalnie, w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy pzp.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w VELO BANK S.A. O/Gliwice nr 61 1560 1081 0000 9040 0005 2437.5. Środki pieniężne muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, aby można było uznać wadium za prawidłowo wniesione.6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Oryginał wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta przez osoby inne niż Zamawiający (Beneficjent gwarancji).7. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców składających wspólną ofertę (konsorcjum), z dokumentu gwarancyjnego winno wynikać iż udzielone zabezpieczenie dotyczy obu Wykonawców występujących wspólnie.8. Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 98 ustawy pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:a) warunek dotyczący doświadczenia WykonawcyO zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali co najmniej :- 2 roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu chodnika lub ścieżki rowerowej lub placu lub parkingu o nawierzchni z kostki i powierzchni co najmniej 250 m2;- 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na odcinku o długości min. 100 mb.Pojęciom „budowy”, „przebudowy” czy „remontu” Zamawiający przypisuje znaczenie jak w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zmianami).Możliwe jest wykazanie spełnienia powyższego warunku w przypadku robót budowlanych wykonanych w ramach jednego zadania, z zastrzeżeniem,że poszczególne roboty spełnią warunki określone powyżej.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek legitymowania się doświadczeniem wymienionym w tiret pierwszy lub tiret drugi winien w całości spełnić (w ramach danego punktu) co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie. Tym samym nie zostanie uznane za spełnienie warunku w ramach np. tiret pierwszy, jeżeli dwóch wykonawców wykona przedmiotowe inwestycje – każdy po jednej.b) warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówieniaO zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję :• kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz legitymującym się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi,• kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.• kierownika robót elektroenergetycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023,poz. 682 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).W przypadku podmiotów działających wspólnie powyższe warunki z pkt a) i b) będą oceniane łącznie dla wszystkich podmiotów.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach