Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1831 O ul. Kamiennej w miejscowości Gogolin

Powiat Krapkowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 074 300 , fax. 774 074 332
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krapkowicki
  ul. Kilińskiego 1
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 774 074 300, fax. 774 074 332
  REGON: 53141253300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkrapkowicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1831 O ul. Kamiennej w miejscowości Gogolin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1831 O ul. Kamiennej w miejscowości Gogolin” na długości ok 1+858 m. Rozbudowa drogi polegać będzie na remoncie nawierzchni istniejącej wraz z jej wzmocnieniem do kategorii ruchu KR3 wraz z przebudowa skrzyżowań oraz oświetlenia drogi. W ramach rozbudowy planuje się poszerzenie jezdni oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jezdni. Przebudowa drogi ma na celu poprawienie komunikacji, bezpieczeństwa ruchu oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi. Na remontowanym odcinku drogi planuje się: w branży drogowej: 1) Roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie obiektu); 2) Roboty realizacyjne - zabezpieczenie istn. sieci (teletechnicznej, kablowej, gazowej); 3) Przebudowa oświetlenia drogi zgodnie z opracowaniem branży i elektrycznej; 4) Przebudowa odwodnienia drogi zgodnie z opracowaniem branży kanalizacyjnej; 5) Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne pod nowe warstwy konstrukcyjne poszerzenia, dodatkowe pasy na skrzyżowaniu zgodnie z przekrojami; 6) Przebudowa istniejących skrzyżowań; 7) Ograniczenie jezdni krawężnikiem na odcinku od km 0+085 do km 0+916.00; 8) Wykonanie ciągu pieszo-jednego o nawierzchni z kostki betonowej ograniczony od strony jezdni krawężnikiem bet 15x30x100 wyniesionym zgodnie z przekrojem (dotyczy km 0+000 do km 0+916); 9) Wykonanie odcinka ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego km 0+988.00 do km 1+858; 10) Sfrezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość średnia 5 cm; 11) Wykonanie konstrukcji poszerzeń zgodnie z przekrojami; 12) Wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nowych warstw w-wy wiążącej oraz ścieralnej zgodni z przekrojami; 13) Wykonanie i wyprofilowanie poboczy z kruszywa łamanego lub frezu bitumicznego; 14) Odcinkowe wykonanie rowów chłonno-odparowujących zgodnie z planem zagospodarowania; 15) Umocnienia skarp wlotu i wylotów przykanalików; 16) Roboty wykończeniowe – profilowanie, humusowanie i obsianie trawą poboczy; 17) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego jezdni zgodnie z projektem docelowego oznakowania; 18) Regulacja wysokościowa studni – urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i poboczu; 19) Uporządkowanie terenu robót. w branży kanalizacyjnej: 1) Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne; 2) Montaż rurociągów i studni kanalizacyjnych. w branży energetycznej: 1) Wykonanie linii kablowej od istniejącego sł. nr 11 do sł. projektowanego 24; 2) Wykonanie linii kablowej od szafki SOT do sł. Nr 27; 3) Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rurami osłonowymi PS; 4) Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami osłonowymi PS; 5) Przestawienie słupów linii napowietrznej nN; 6) Wykonanie słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych wraz z montażem opraw oraz wysięgników; 7) Wykonanie uziemienia ochronnego. CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej siwz. 2) Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego). Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te roboty, materiały lub urządzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych robót, materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu robót, materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 120.000,00 PLN. (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach Nr rachunku 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu IM.272.8.2019. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach