Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej oraz drogi gminnej związana z budową chodnika w Brzezinie dz. 182 , 138.

Gmina Skarbimierz ogłasza przetarg

 • Adres: 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 046 600
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarbimierz
  ul. Parkowa 12
  49-318 Skarbimierz, woj. opolskie
  tel. 774 046 600
  REGON: 53051770900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej oraz drogi gminnej związana z budową chodnika w Brzezinie dz. 182 , 138.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej oraz drogi gminnej związana z budową chodnika dz. nr 182, 138 w miejscowości Brzezina. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót budowlanych. Przewidywany zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót: • Wykonanie chodników z kostki brukowej nie fazowej w kolorze szarym i antracytu o szer.1,20m i 1,5% spadkiem w kierunku rowu odwadniającego Od strony jezdni ściek z kostki brukowej betonowej 20x10x8 cm oraz krawężnik najazdowy 15x30x100.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 5000,00zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy ,którzy: 1/nie podlegają wykluczeniu; 2/spełniają warunki udziału w postępowaniu które mogą dotyczyć . – kompetencji uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ili wynika to z odrębnych przepisów; - sytuacji ekonomicznej lub finansowej; -zdolności technicznej lub zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach