Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej 34 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3607356 , fax. 071 360 73 31
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich
  ul. Januszowicka 15A 15A
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3607356, fax. 071 360 73 31
  REGON: 93104008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej 34 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej 34 we Wrocławiu z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w podziale na zadania : Zadanie 1: opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę, Zadanie 2: realizacja robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Zadanie 3: pielęgnacja zieleni. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: a) Zadanie 1: do 31.08.2015 r. b) Zadanie 2: do 29.07.2016 r. c) Zadanie 3: 2 lata od odbioru końcowego zadania 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 95 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: przedłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zim.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach