Przetargi.pl
Usługi hotelarskie dla Gości 36.PPA

Teatr Muzyczny Capitol ogłasza przetarg

 • Adres: 50-019 Wrocław, ul. J. Piłsudskiego 67
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7890400, 7890431 , fax. 071 7890470
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Muzyczny Capitol
  ul. J. Piłsudskiego 67 67
  50-019 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7890400, 7890431, fax. 071 7890470
  REGON: 00027895900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr-capitol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi hotelarskie dla Gości 36.PPA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie - zapewnienie miejsc noclegowych dla Gości 36. PPA, którego organizatorem jest Zamawiający, w terminie od 16.03.2015 r. do 30.03.2015 r. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni miejsca noclegowe w hotelu o standardzie minimum 4 gwiazdki, położonym we Wrocławiu. Osoby muszą być zakwaterowane w jednym obiekcie. Spodziewane zapotrzebowanie na noclegi kształtuje się następująco: a) maksymalnie do 116 noclegów dziennie, w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych, b) łącznie ok. 982 noclegi, w tym 815 noclegów w pokojach jednoosobowych, 161 noclegów w pokojach dwuosobowych typu twins oraz 6 noclegów w apartamentach. Usługa obejmuje: śniadania dla każdego Gościa w formie bufetu szwedzkiego z zapewnieniem ciepłego posiłku, bezpłatny dostęp do wi-fi oraz miejsca parkingowe, położone w odległości nie większej niż 200 m od hotelu, w ilości wskazanej w zestawieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwaterowania Gości wraz z psami (maksymalnie 5 psów). W ramach dokonanej rezerwacji pokoi Wykonawca udostępnia każdemu z Gości Zamawiającego możliwość odpłatnego skorzystania z następujących usług dodatkowych: telefon, Pay TV i mini bar w pokoju oraz room-service, pralnia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Lokalizacja hotelu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr-capitol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach